Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tři tváře pařízské bohémy a jejich mediální obraz
Název práce v češtině: Tři tváře pařízské bohémy a jejich mediální obraz
Název v anglickém jazyce: Three faces of Parisian bohemian and their portrayal in media
Klíčová slova: Pařížská bohéma, Henri Murger, Bohéma, Giacomo Puccini, Ruggiero Leoncavallo, Aki Kaurismäki, bohémský život, recenze
Klíčová slova anglicky: Parisian bohemian, Henri Murger, La bohème, Giacomo Puccini, Ruggiero Leoncavallo, Aki Kaurismäki, bohemian life, reviews
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. David Jan Novotný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2022
Datum zadání: 18.10.2022
Datum a čas obhajoby: 29.01.2024 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2024
Oponenti: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ARISTOTELES, 1962. Poetika. 5. vyd. Praha: Orbis, 51 s. ISBN neuvedeno. Dostupné také z: https://is.muni.cz/el/phil/podzim2010/DVBKA001/um/Poetika.pdf
BÍLEK, Petr A. a Miroslav ČERVENKA, 2003. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Vydání první. Brno: Host, 360 stran; 21 cm. ISBN 80-7294-080-5.
BOHÁČKOVÁ, Kamila, ed., 2011. Aki Kaurismäki: světla soumraku. Sv. 2. 1. vyd. Praha: AČFK ve spolupráci s nakl. Casablanca, 207 s. ISBN 978-80-87292-13-6.
BORDWELL, David a Kristin THOMPSON, 2011. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění. ISBN 978-80-7331-217-6.
BURIAN, Karel Vladimír, 1968. Puccini a jeho doba. 1. vyd. Praha: Panton, 122 s. ISBN není uvedeno.
FIELD, Syd, 2007. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. V Praze: Rybka. ISBN 80-870-6765-7.
FISHER, Burton D. a Giacomo PUCCINI, 2001. Puccini’s La Bohème [online]. 1. vyd. Fla: Opera Journeys Publishing [cit. 2023-11-29]. ISBN 9781930841482. Dostupné z: https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=e000xww&AN=63372&lang=cs&site=ehost-live&scope=site
HRABÁK, Josef a Vladimír ŠTĚPÁNEK, 1987. Úvod do teorie literatury. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 272 s. ISBN Váz.
JIRÁK, K.B., 1985. Nauka o hudebních formách. 6. přepracované vyd. Praha: Panton, 407 s. ISBN neuvedeno.
MURGER, Henri, 1972. Ze života pařížské bohémy. 1. Praha: Odeon, 264 s. ISBN 01-066-72.
NEWTON, K. M., 2008. Jak interpretovat text: kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. V Olomouci: Periplum. ISBN 978-80-86624-47-1.
NOVOTNÝ, David Jan, 2007. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1306-2.
OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA, 2002. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri. ISBN 80-727-7108-6.
SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.
SEIGEL, Jerrold, 1999. Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boudaries of Bourgeois Life, 1830-1930. 2. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 464 s. ISBN 0-8018-6063-6. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?id=TnUgrSFm1YIC&lpg=PA150&dq=Henri%20Murger%20died&lr&hl=cs&pg=PA47#v=onepage&q&f=false
SCHOLES, Robert, Marek SEČKAŘ a Robert L. (Robert Leland) KELLOGG, 2002. Povaha vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 328 s. ISBN 80-7294-069-4.
STÁTNÍ OPERA PRAHA, 2003. Ruggero Leoncavallo: La Bohéme [program opery]. Sezona 2002/2003. 1. vyd. Praha: Státní opera Praha, 146 s. ISBN neuvedeno.
STÁTNÍ OPERA PRAHA, 2009. Giacomo Puccini: La Boheme [program opery]. Sezona 2009/2010. Praha: Státní opera Praha. ISBN neuvedeno.
STÁTNÍ OPERA PRAHA, 2016. Giacomo Puccini: La Boheme [program opery]. Sezona 2016/2017. Praha: Státní opera Praha. ISBN neuvedeno.
STEHLÍKOVÁ, Eva, Jan BAŽANT a Alena FROLÍKOVÁ, 2005. Antické divadlo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 383 s. ISBN 80-246-1105-8.
ŠTROBLOVÁ, Soňa, 2009. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa: Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. ISBN 978-80-86723-73-0.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010. Metody výzkumu médií. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-683-4.
TROJAN, Jan, 1988. Úvod do hudební dramaturgie opery. 1. vyd. Praha: SPN. ISBN neuvedeno.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce s názvem „Tři tváře pařížské bohémy a jejich mediální obraz“ bude nabídnout základní poznatky o jednotlivých autorech, pracujících s námětem pařížské bohémy, a ohlasu jejich děl v tištěných a elektronických médiích. Pozornost se bude především upínat na podobnosti a odlišnosti v pojetí tohoto fenoménu v literatuře, opeře a filmu. Práce se zaměří na analýzu jednotlivých děl a charakteristiku daných žánrů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis entitled "Three faces of Parisian bohemian and their portrayal in media" will be to offer basic knowledge about the individual authors working with the theme of the Parisian bohemian and the response to their works in print and electronic media. The focus will mainly be on the similarities and differences in the conception of this phenomenon in literature, opera and film. The thesis will focus on the analysis of individual works and characteristics of the genres.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK