Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československá rozvojová pomoc Alžírské demokratické a lidové republice v letech 1962-1965
Název práce v češtině: Československá rozvojová pomoc Alžírské demokratické a lidové republice v letech 1962-1965
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak Development Aid to the Algerian People’s and Democratic Republic in the Years 1962-1965
Klíčová slova: Alžírsko|Československo|Afrika|Alžírská válka za nezávislost|Ahmed Ben Bella|rozvojová pomoc
Klíčová slova anglicky: Algeria|Czechoslovakia|Africa|Algerian independence war|Ahmed Ben Bella|development aid
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.03.2022
Datum zadání: 28.03.2022
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2022
Datum a čas obhajoby: 06.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Mazanec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Alžírsko získalo svou nezávislost 19. března 1962, po podepsání Evianských dohod s Francií. Dohody ukončily osm let trvající válku za nezávislost Alžírska. Československo podporovalo alžírskou stranu již během války, a to především vývozem zbraní. Ze strany Československa se jednalo především o obchodní partnerství a podporu potencionálního spojence v době studené války. Komunistická strana Alžírska však z války vyšla jako poražený, její vliv na dění v novém státě byl mizivý. V Alžírsku se k moci dostala nacionalisticky laděná Fronta národního osvobození. Tato skutečnost přesto nezabránila komunistickému Československu v poskytování další podpory nově vzniklému státu. Zahraniční pomoc byla pro Alžírsko potřebná, válka zničila již existující infrastrukturu, a navíc byla pro hospodářství státu citelnou ranou absence francouzských expertů. Práce se zabývá mírou československé rozvojové pomoci Alžírsku v prvních letech jeho nezávislé existence a odpovídá na následující otázky. Za jakým účelem byla ze strany ČSSR poskytnuta pomoc nově vznikajícímu alžírskému státu? Bylo dosaženo těchto cílů, které si ČSSR při navázání nových vztahů s Alžírskem vytyčila? Do jakých oblastí československá pomoc primárně směřovala?
Na začátku se práce věnuje situaci v Alžírsku po ukončení války a dosavadní mírou pomoci, kterou Československo poskytlo. Dále se práce věnuje srovnání československé pomoci v jednotlivých oblastech. Průběžně se práce zabývá přínosem poskytované pomoci pro Československo a vývojem vzájemných vztahů obou států. Práce vychází především z archiválií Národního archivu v Praze a Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Zároveň bude využita již vydaná literatura zabývající se daným tématem.
Seznam odborné literatury
Použité archivy:
Národní archiv v Praze, fond: Antonín Novotný I
Archiv Ministerstva zahraničních věcí, fondy: Teritoriální odbor tajné (TO-T): Alžírsko; Teritoriální odbor obyčejné (TO-O): Alžírsko


Základní použitá literatura:
Beránek, Zdeněk. Stučná historie států, Alžírsko. Libri. Praha. 2007.
Black, Athony. The History of Islamic Political Thought. From the Prophet to the Present. Rotledge. New York. 2001.
Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. Století (1918-1992). Vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. CEP. Praha. 2002.
Katsakioris, Constantin. The Socialist Countries, North Africa and the Middle East. The Educational Connection, Contemporary European History 1-16. dostupné z: https://doi.org/10.1017/S0960777321000345
Kohn, Hans. Western Civilisation in the Near East. Routledge. Londýn. 1936.
Legvold, Robert. Soviet Policy in West Africa. Harvard University Press. Cambridge. 1970.
McDougall, James. A History of Algeria. Cambridge University Press. Cambridge. 2017.
Sieber, Karel; Zídek, Petr. Československo a Blízký východ v letech 1948-1989. Ústav mezinárodních vztahů. Praha. 2009. Česko
Stokke, Baard Richard. Soviet and Eastern European Trade and Aid in Africa. Praeger. Londýn. 1967.
Zídek, Petr. Československo a francouzská Afrika 1948-68. Libri. Praha. 2006.
Zídek, Petr. Československo a válka v Alžírsku (1954-1962). V: Historie a vojenství, 2/2003, 259-283.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK