Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kroje severovýchodních Čech: Jejich odlišnosti a společné znaky
Název práce v češtině: Kroje severovýchodních Čech: Jejich odlišnosti a společné znaky
Název v anglickém jazyce: Folk costumes from North-East Bohemia: Their differences and common traits
Klíčová slova: Etnografický region|regionální diferenciace|kroj|Severovýchodní Čechy|folklor|lidová tvorba|lidová výšivka
Klíčová slova anglicky: Ethnographic region|regional differenciation|folk costume|North-Eastern Czechia|folklore|folk art|folk embroidery
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2022
Datum zadání: 12.01.2022
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.01.2022
Datum a čas obhajoby: 06.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá analýzou regionální a lokální diferenciace krojů ze Severovýchodních Čech, znaky, které společně nesou a mikroregionálními zvláštnostmi, které je činí unikátními. Region Severovýchodních Čech se vyznačuje obrovskou kulturně-historickou rozmanitostí prostředí od vysokých hor, přes bývalá královská města po malé vesničky v okolí Českého ráje. Stejně taková je rozmanitost „tradičního“ lidového oděvu, jak mezi třemi hlavními krojovými regiony, které v minulosti historicky vymezil etnografický výzkum (Podkrkonoší, Pojizeří a Podještědí), tak i v mikroregionech.
Výzkumnou otázkou bakalářské práce je, zda a jaké společné znaky kroje těchto třech regionů sdílí a ve kterých se na úrovni mikroregionů naopak odlišují mezi sebou. Související otázkou jsou příčiny této potenciální diferenciace z historického a kulturního hlediska, a jakým způsobem se odlišuje vymezení těchto regionů konstruované z pohledu etnografie a kulturní topografie na straně jedné v kontrastu s hranicemi utvářenými folklorním hnutím (folklorní soubory, baráčníci, apod.) na straně druhé.
Metodologie práce je založena na práci s archivními a muzejními zdroji, etnologickou fotografií, výzkumem v terénu a interview s folklorními soubory z regionů.
Seznam odborné literatury
BOGATYREV, Peter. The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia: Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2016.
CRACIUN, Magdalena. Material Culture and Authenticity. Routledge, 2013.
HOBSBAWM, Eric – RANGER, Terrence (eds.): Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983.
JAKOUBĚOVÁ, Vladimíra. Ušité z vlny, lnu a hedvábí. Turnov: Muzeum Českého ráje, 2014.
KAZIMOUR, Josef. Lidové kroje československé - popis, vyobrazení, střihy a výkresy 33 českých, moravských, slezských a slovenských krojů národních. Praha: Nákladem Českomoravských podniků tiskařských a vydavatelských, 1920.

LASS, Andrew. What keeps the czech folk ‘alive?’ Dialectical Anthropology. 1989, roč. 14(1), s.7-19, http://www.jstor.org/stable/29790294.
LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové kroje z České republiky. Praha: NLN-Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
STRÁNSKÁ, Drahomíra. Lidové kroje v Československu. Praha: J. Otto - Ottovo nakladatelství, 1949.
ŠOTKOVÁ, Blažena. Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování. Praha, 1951.
TAUBEROVÁ, Monika. Lidové kroje. Praha: Národní muzeum, 2020. ISBN 978-80-7036-652-3.
ZÍBRT, Čeněk. Kroje z Jičínska z r.1826. Český lid. 1900, roč. 9(1), s. 301.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK