Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení mateřské školy v pedagogickém procesu
Název práce v češtině: Řízení mateřské školy v pedagogickém procesu
Název v anglickém jazyce: Nursery Management in Pedagogical Process
Klíčová slova: ředitel mateřské školy, řízení mateřské školy, pedagogický proces v mateřské škole, mateřská škola, MŠ
Klíčová slova anglicky: nursery management, nursery head teacher, pedagogical process in nurseries, nursery, management of early years institution
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2022
Datum zadání: 04.01.2022
Datum a čas obhajoby: 23.05.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na zjištění a ověření provázanosti pedagogické a manažerské práce ředitelky /ředitele mateřské školy (MŠ). Bude analyzovat proces adaptace ve funkci, pracovní náplň ředitelů MŠ a vliv manažerských a administrativních činností na kvalitu pedagogického procesu.
V teoretické části bude zpracováno legislativní zakotvení pozice ředitelky spolu se specifiky vedení různých typů MŠ a požadavků na výkon pedagogické práce a pedagogicky a organizačně zaměřených požadavků pro výkon této profese.
Výzkumná část bude mít smíšenou kvantitativně kvalitativní formu a od té se budou odvíjet cíle a metody výzkumu. Cíle výzkumné části budou prohloubeny a konkretizovány výzkumnými otázkami.
Širší záběr vhledu do pracovní náplně ředitelek MŠ bude mít dotazník, jakožto sběr dat širšího rozsahu, a z něho bude vycházet užší konstruování kvalitativního výzkumu v rozhovorech s řediteli MŠ. Výsledky budou analyzovány a následně syntetizovány ve shrnutí výsledků ve vztahu k výzkumným otázkám. V kapitole Diskuze se autorka zaměří na srovnání očekávaných požadavků na tuto řídící pozici uvedených v odborných zdrojích a na výzkumem zjištěné skutečnosti a poznatky (případně sdělí svůj názor ke zkvalitnění této řídící funkce v MŠ ve vztahu např. k různým formám organizačního zajištění MŠ ve vztahu k sloučeným MŠ, MŠ pod jednou právní subjektivitou, apod.)
V závěru se vysloví kromě jiného k verifikaci formulovaných cílů.


Seznam odborné literatury
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-221-8.
Dvořák, D. (2011). Pedagogické vedení školy: hledání zdrojů a obsahu pojmu. Orbis Scholae, 5(3), 9−25. Fischer, P. (2008). Prvních 100 dní v šéfovském křesle. Brno: Computer Press.
Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada.
Robbins, F., & Finley, M. (2005). Šéfem ze dne na den. Praha: Management Press.
Průcha, J. (2002). Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.
DANDOVÁ, Eva. Alfa a omega ředitele školy: školská legislativa pro rok 2020. Praha: Raabe, [2020]. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-451-0.
OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5107-8.
SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace v mateřské škole: cesta ke kvalitě vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0183-0.
SYSLOVÁ, Zora. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7478-859-8.
SYSLOVÁ, Zora. Proměna mateřské školy v učící se organizaci. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-113-2. SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4309-7.
Management mateřských škol: [praktické rady pro ředitelky MŠ. Praha: Raabe, c2012.
Legislativa a management pro ZŠ. ISBN 978-80-87553-58-9.
Výběr legislativy pro ředitele mateřských škol: [praktické rady pro ředitele škol. Praha: Raabe, c2012. Legislativa a management pro MŠ. ISBN 978-80-87553-57-2.
RIEDL ČERNÍKOVÁ, Barbora, Irena TROJANOVÁ a Michaela TURECKIOVÁ. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7598-258-2.
Řízení školy online [online]. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/.
ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-264-1.
Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7478-483-5.
TROJANOVÁ, Irena. Hodnocení učitelů: náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-869-8.
TROJANOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-899-2.
VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Materská škola - organizácia a manažment. 2. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 9788081688454.
Předběžná náplň práce
V teoretické části bude zpracováno legislativní zakotvení pozice ředitelky spolu se specifiky vedení různých typů MŠ a požadavků na výkon pedagogické práce a pedagogicky a organizačně zaměřených požadavků pro výkon této profese.
Výzkumná část bude mít smíšenou kvantitativně kvalitativní formu a od té se budou odvíjet cíle a metody výzkumu. Cíle výzkumné části budou prohloubeny a konkretizovány výzkumnými otázkami.
Širší záběr vhledu do pracovní náplně ředitelek MŠ bude mít dotazník, jakožto sběr dat širšího rozsahu, a z něho bude vycházet užší konstruování kvalitativního výzkumu v rozhovorech s řediteli MŠ. Výsledky budou analyzovány a následně syntetizovány ve shrnutí výsledků ve vztahu k výzkumným otázkám. V kapitole Diskuze se autorka zaměří na srovnání očekávaných požadavků na tuto řídící pozici uvedených v odborných zdrojích a na výzkumem zjištěné skutečnosti a poznatky (případně sdělí svůj názor ke zkvalitnění této řídící funkce v MŠ ve vztahu např. k různým formám organizačního zajištění MŠ ve vztahu k sloučeným MŠ, MŠ pod jednou právní subjektivitou, apod.)
V závěru se vysloví kromě jiného k verifikaci formulovaných cílů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK