Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Punk´s not dad - Rozhlasový dokument o proměně životních hodnot členů punkové subkultury při výchově dětí
Název práce v češtině: Punk´s not dad - Rozhlasový dokument o proměně životních hodnot členů punkové subkultury při výchově dětí
Název v anglickém jazyce: Punk´s not dad - A radio documentary concerning the transmutation of life values of members of the punk subculturer
Klíčová slova: Punk, punková subkultura, výchova, životní hodnoty, rozhlas, rozhlasový dokument
Klíčová slova anglicky: Punk, punk subculture, upbringing, values, radio, radio documentary
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Jana Gulda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2021
Datum zadání: 29.09.2021
Datum a čas obhajoby: 13.06.2022 09:20
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2022
Oponenti: Mgr. Miloš Hroch, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
- BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé žurnalistiky, 1995
- CRISELL, Andrew. Understanding Radio. Second Edition. Oxon: Routledge 1994, reprinted 2005. ISBN 0-415-10315-0
- ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0624-0
- DEVITO, Joseph A., Milan BARTŮŠEK a Jiří REZEK. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8.
- FIELD, Stanley. Jak psát pro rozhlas a televizi. Praha: Ústř. archivy a dokum. Čs. televize, 1963 in HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1.
- HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3769-3
- HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1
- HOVORKA, Marek. KUBICA, Petr a SLOVÁKOVÁ, Andrea, rozhovor Dokument bez obrazu má své přednosti s Bronislavou Janečkovou, DOK Revue in Respekt 18.04.2011, Praha: R-Presse, 1990- ISSN 0862-6545
- JEŠUTOVÁ, Eva. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Praha: Radioservis, 2013. ISBN 987-80- 87530-31-3
- Kodex Českého rozhlasu schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1368 ze dne 5. 11. 2004, [online]. [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382
- LOJDOVÁ, Kateřina. Punk jako inspirace ve výchovně vzdělávacím procesu. Prevence, 2013. 10(3). ISSN 1214-8717
- MARŠÍK, Josef a Jiří HRAŠE. Reportáž v tisku a v rozhlase: sborník příspěvků ze semináře Katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1997
- MARŠÍK, Josef a Stanislav PERKNER. Teorie a praxe rozhlasové tvorby. Československý rozhlas, 1985
- MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Praha, 1999
- NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006. ISBN 80-86877-04-3
- OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Druhé, upravené vydání. Praha: Karolinum, 2011, ISBN 978-80-246-1899-9
- RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Přeložil Hana BAKIČOVÁ. Praha: Grada, 2005. ISBN 8024701588
- STÁRKOVÁ, Blanka. Cyklus Cesty z jiné strany. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2005, roč. 2005, ISSN 1213-3817 č. 14
- STRAHL, Vlastimil. Novinář před mikrofonem: (O mluveném slovu). Praha: Univerzita Karlova, 1994, 118 s. ISBN 80-7066-800-8
- SVÍTEK, Jiří. Punk - Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav Akademie věd České republiky [cit. 2022-04-26]. Dostupné: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Punk
- ZINDEL, Udo. REIN, Wolfgan (eds.). Das Radio-Feature: ein Werkstattbuch. Konstanz: UVK-Medien, 1997 in HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1
Předběžná náplň práce
Tato praktická práce Punk’s not dad – Rozhlasový dokument o proměně životních hodnot členů punkové subkultury při výchově dětí se, jak již název napovídá, věnuje přístupu punkerů k výchově dětí. Na základě rozhovorů s pěti protagonisty a reportážních záznamů z punkového prostředí odpovídá na otázku, jak punkeři pracují s hodnotami, jako je odmítání budoucnosti, odpor k systému či například neuznávání autorit, při výchově svých dětí.
V teoretické části práce jsou popsána specifika rozhlasové tvorby. Dále obsahuje práce definice základních rozhlasových žánrů s důrazem na rozhlasový dokument, který je předmětem zájmu práce. Následující oddíl se věnuje punku a tomu, jak může toto hnutí ovlivnit mladého člověka. V poslední části představuji svou práci. Zabývám se cílem dokumentu, výběrem hlavních protagonistů, scénářem, popisem práce a zvolenou metodikou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This practical work Punk’s not dad – A radio documentary concerning the transmutation of life values of members of the punk subculture regarding the upbringing of children, as the name suggests, is dedicated to the change in the life values of punk subculture members due to raising children. Based on interviews with five protagonists and reportage footage from the punk environment, it answers the question of how punks work with values such as rejection of the future, resistance to the system or, for example, denial of authorities, in raising their children.
The theoretical part of the thesis describes the specifics of radio production. Furthermore, the work contains definitions of basic radio genres with emphasis on the radio documentary, which is the main outcome of my work. The next section looks at punk and how this movement can affect a young person. In the last part I present my work. I deal with the aim of the document, the selection of the main protagonists, the script, the job description and the chosen methodology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK