Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fermentované potraviny jako součást dnešní výživy
Název práce v češtině: Fermentované potraviny jako součást dnešní výživy
Název v anglickém jazyce: Fermented foods as a part of today´s diet
Klíčová slova: fermentované potraviny, probiotika, kysané mléčné výrobky, kvašená zelenina, fermentované luštěniny, fermentované obiloviny, fermentované nápoje, kvasové pečivo
Klíčová slova anglicky: fermented foods, probiotics, fermented milk products, fermented vegetables, fermented legumes, fermented cereals, fermented beverages, kvass pastries
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: Ing. Hana Pejšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2021
Datum zadání: 21.09.2021
Datum a čas obhajoby: 08.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá fermentovanými potravinami a jejich nutričnímu a technologickému významu. Zaměřuje se na nejčastěji konzumované druhy fermentovaných potravin, jako jsou kysané mléčné výrobky, fermentované masné a rybí výrobky, fermentované obiloviny, luštěniny, fermentované nápoje a kvasové pečivo. Práce se zabývá také střevním mikrobiomem, který lze ovlivnit stravou a hraje důležitou roli pro lidské zdraví. Fermentované potraviny jsou zdrojem prospěšných mikroorganismů, které mají uznávané účinky, mezi které patří ovlivnění střevní střevní flóry, stimulace imunity, léčba a prevence infekcí a mnoho dalších účinků. Četnost a oblíbenost konzumace fermentovaných potravin se zabývá praktická část práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the theoretical part, this bachelor thesis deals with fermented foods and their nutritional and technological significance. It focuses on the most commonly consumed types of fermented foods, such as fermented dairy products, fermented meat and fish products, fermented cereals, legumes, fermented beverages and kvass pastries. The work also deals with the intestinal microbiome, which can be affected by diet and plays an important role in human health. Fermented foods are a source of beneficial microorganisms that have recognized effects, including affecting the gut flora, stimulating immunity, treating and preventing infections, and many other effects. The frequency and popularity of consuming fermented foods is dealt with in the practical part of the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK