Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oscilace Atmosférických Neutrin v Experimentu Hyper-Kamiokande
Název práce v češtině: Oscilace Atmosférických Neutrin v Experimentu Hyper-Kamiokande
Název v anglickém jazyce: Atmospheric Neutrino Oscillations in the Hyper-Kamiokande Experiment
Klíčová slova: Hyper-Kamiokande|Atmosférická neutrina|Ocilace Neutrin
Klíčová slova anglicky: Hyper-Kamiokande|Atmospheric Neutrinos|Neutrino Ocillation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Bedřich Roskovec, Ph.D.
Řešitel: Bc. Václav Štěpánek - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2021
Datum zadání: 19.11.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2022
Datum a čas obhajoby: 05.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2023
Oponenti: RNDr. Tadeáš Dohnal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s obecnou problematikou oscilací neutrin ve vakuu a v látce. Dále nastuduje problematiku produkce atmosférických neutrin a zreviduje nejpoužívanější modely k výpočtu jejich toku.
Student se následně seznámí s experimentem Hyper-Kamiokande, který je ve výstavbě v Japonsku. Experiment využívá k detekci atmosférických neutrin Čerenkovovo záření z nabitých částic vzniklých při interakci neutrin. Student řádově porozumí principu této detekce.
Nakonec student provede zjednodušenou kalkulaci prozorovaného toku elektronových a mionových atmosférických neutrin v experiment Hyper-Kamiokande a identifikuje pozorovaný vliv oscilací neutrin.
Seznam odborné literatury
1) C. Giunti, Ch. W. Kim, Fundamentals of Neutrino Phzsics and Astrophysics, Oxford Universitz Press, 2007.

2) Modely predikce toku atmosférických neutrino, např. Atmospheric neutrino flux calculation using the NRLMSISE-00 atmospheric model, M. Honda et al., Phys.Rev.D 92 (2015) 2, 023004, e-Print: 1502.03916 [astro-ph.HE]

3) Hyper-Kamiokande Design Report, Hyper-Kamiokande Collaboration (K. Abe et al.), e-Print: 1805.04163 [physics.ins-det]

4) Články o měření atmosférických neutrino v experimentu v Super-Kamiokande, např. Atmospheric neutrino oscillation analysis with external constraints in Super-Kamiokande I-IV, Super-Kamiokande Collaboration (K. Abe et al.), Phys.Rev.D 97 (2018) 7, 072001, e-Print: 1710.09126 [hep-ex]
Předběžná náplň práce
Studium toku atmosférických neutrin v experimentu Super-Kamiokande vedlo k objevu jevu zvaného oscilace neutrin. Pozorování efektů oscilací prokázalo nenulovou hmotnost neutrin, doposud jediný přímý důkaz fyziky za Standardním modelem částic a jejich interakcí. Za tento počin byla udělena Nobelova cena za fyziku v roce 2015.
Experiment Hyper-Kamiokande, který je ve výstavbě v Japonsku, je multifunkční experiment nové generace se zaměřením na fyziku neutrin a hledání rozpad protonu pomocí detekce Čerenkovova záření z jejich interakcí. Experiment staví na odkazu Super-Kamiokande, nicméně jeho detektor je asi desetkrát větší s dalšími dílčími vylepšeními jako je efektivnější detekce světla. S 260 tis. tun čisté vody to bude největší postavený detektor na světě.
V rámci této bakalářské práce se student seznámí s jevem oscilací neutrin, s principem produkce atmosférických neutrin a predikcí jejich toku a dále s metodou detekce neutrin v Čerenkovském detektoru Hyper-Kamiokande. Získané znalosti pak uplatní při jednoduché analýze toku atmosférických neutrin v tomto experimentu, která bude variace na měření, za které byla experimentu Super-Kamiokande udělena Nobelova cena za fyziku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of atmospheric neutrino flux in the Super-Kamiokande experiment led to a discovery of the phenomenon called neutrino oscillation. The observation of oscillation effects has proven the non-zero neutrino mass, currently the only direct proof of physics beyond the Standard Model of particles and their interactions. The Nobel Prize in Physics was awarded for this discovery in 2015.
The Hyper-Kamiokande experiment; currently under construction in Japan, is a multipurpose next generation experiment with a focus on neutrino physics and search for proton decay via detection of Cherenkov light emitted in their interactions. The experiment is built on legacy of Super-Kamiokande, however, its detector is about ten-times larger and features further improvements, such as more efficient light detection. With 260,000 tonnes of ultra pure water, it will be the largest detector ever built.
Within this thesis, the student will learn about the neutrino oscillation phenomenon, the principle of atmospheric neutrino production and the prediction of their flux. Furthermore, he/she will familiarize him/herself with the detection of neutrinos in the Hyper-Kamiokande Cherenkov detector. The student will use acquired knowledge performing simple analysis of the atmospheric neutrino flux in Hyper-Kamiokande, a variation on the measurement, for which Super-Kamiokande was awarded with the Nobel Prize in Physics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK