Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kommentierte Übersetzung der Broschüre "Psychohygiena pro tlumočníky" der tschechischen Kammer für Gebärdensprachdolmetscher
Název práce v jazyce práce (němčina): Kommentierte Übersetzung der Broschüre "Psychohygiena pro tlumočníky" der tschechischen Kammer für Gebärdensprachdolmetscher
Název práce v češtině: Komentovaný překlad brožury "Psychohygiena pro tlumočníky" České komory tlumočníků znakového jazyka
Název v anglickém jazyce: Commented Translation of the Brochure "Psychohygiena pro tlumočníky" of the Czech Chamber of Sign Language Interpreters
Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka|psychohygiena
Klíčová slova anglicky: sign language interpreter|mental hygiene
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Dr. phil. Astrid Winter
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2021
Datum zadání: 27.06.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2021
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Dr. phil. Christof Heinz, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a vyhotovený překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených pravidly pro organizaci studia FF UK připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
BAKER, M. In Other Words. A coursebook on translation. London: Routledge 1992.
BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha, Academia 1992.
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M,. MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny 2008.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha: Trizonia 1997.
KENÍŽ, A. Sú termíny skutočně najväčsím kameňom úrazu pri prekladu odborného textu? In: Kusá, M., GROMOVÁ, E. (eds.) Preklad a kultúra 3, Bratislava: Ústav svetovej literátúry SAV 2011, pp. 111 – 116.
KNITTLOVÁ, D. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého 2010.
KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H 1994.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou? In: Levý. Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný 1998.
MACUROVÁ, A. Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, FF UK, 1995, pp. 246 – 249.
NEWMARK, P. A. Textbook of Translation. London: Prentice Hall 1988.
NORD, CH. Text Analysis in Translation. Theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi 1991.
NORD, CH. What do we know about the target text receiver. In: A. Beeby et., al. Investigating Translation, Barcelona, 2000, pp. 195 – 212.
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran 1975.
REISS, K. Texttyp und Übersetzungsmethode. Kronberg/Ts.: Cornelsen 1976.
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum 2004.
VILIKOVSKÝ, J. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný 2002.
VRBOVÁ, A. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum 1998.
Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK