Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz islámu v českých médiích v roce 2015
Název práce v češtině: Mediální obraz islámu v českých médiích v roce 2015
Název v anglickém jazyce: Media image of islam in the Czech press in the year 2015
Klíčová slova: islám, muslim, česká média, islamofobie, mediální obraz
Klíčová slova anglicky: Islam, Muslim, Czech media, Islamophobia, media image
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2019
Datum zadání: 01.07.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2021
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
- ALLI, Irfan. 25 Prophets of Islam [online]. Ebookit.com, 2013 [cit. 2020-07-04]. ISBN 1456613073.
- COOK, Michael. Muhammad. Praha: Odeon Argo, 1994. ISBN 80-207-0498-1.
- RATH, Jan. 2002. ISBN 978-90-04-12192-8.
- Kettani, Houssain. (2010). Muslim Population in Europe: 1950 - 2020. International Journal of Environmental Science and Development. 1. 10.7763/IJESD.2010.V1.29.
- TYL, Tomáš. Náboženská svoboda? [online]. 2001, 12.3.2001 [cit. 2020-07-19]. ISSN epravo.cz. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nabozenska-svoboda-2767.html?mail
- KOLOVRATNÍK, Martin. Proč se lidé bojí islámu? ParlamentlíListy.cz [online]. 2017 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Martin-Kolovratnik- 32354/clanek/Proc-se-lide-boji-islamu-81244
- AR-RAHMAN, Abd. Klíč k pochopení islámu. Cooperative office for call and guidance in Al-Batha, 2013.
- ABD AL-ÁTÍ, Hammudah. Zaostřeno na islám. Islámská nadace v Praze, 2010. ISBN 978-80-904373-6-4.
- Abu Iyad Amjad. The Meaning of Islam. ABrief Explanation of the Most Important Principles and Teachings. Hikmah Publication, 2017. ISBN 978-1640073807.
- R. ALI, Sayed. Islám a křesťanství v Bibli. Muslimská obec v praze, 2017. ISBN 978-80-905731-4-7.
- OSTŘANSKÝ, Bronislav. Islamofobie po česku. 2018. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 9788074299032.
- JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3679-2.
- JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.
- MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy. 2007. vyd. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1554-9
- MENDEL, Miloš a Jiří BEČKA. Islám a české země. 1998. ISBN 80-7220-034-8.
- MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy. 2007. vyd. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1554-9

Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude zabývat mediálním obrazem islámu v roce 2015. Výzkum budu provádět metodou analýzy a deskripce publikovaného obsahu čtyř významných českých periodik. Předmětem mého výzkumu je deník Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Ve své bakalářské práci nejprve stručně představím dějiny islámu, jeho šíření v Evropě a následně i náboženství jako takové. Po definici pojmů jako je pojem „islamofobie“ a „xenofobie“ definuji i pojem „masová média“. Cílem mého výzkumu je potvrzení, či vyvrácení mých hypotéz na základě mylných představ o islámu českých občanů. Potvrzením, či vyvrácením svých úvodních hypotéz následně zjistím i zda výše uvedená česká masmédia prezentují islám v negativním světle, či naopak v pozitivním a zda islám spojují s terorismem, či nikoliv.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis will examine media image of Islam in 2015. For my research I will be using the method of analysis and description of the published content of four major Czech periodicals. The subject of my research is Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny and Mladá fronta DNES. In my bachelor's thesis, first I will briefly introduce the history of Islam, it‘s history in Europe and then I will introduce the religion and it’s fundamentals. After defining terms such as "Islamophobia" and "xenophobia", I will also define the term "mass media". The aim of my research is to confirm or refute my hypotheses based on misconceptions about Islam, that Czech citizens believe to be true. By confirming or refuting my initial hypotheses, I will subsequently find out whether the above-mentioned Czech mass media portrait Islam in a negative light or, conversely, in a positive light, and whether they attribute terrorism to Islam or not.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK