Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projevy specifických poruch učení u žáků 2. stupně ZŠ
Název práce v češtině: Projevy specifických poruch učení u žáků 2. stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Characteristics of students of the lower-secondary school with specific learning disabilities
Klíčová slova: specifické poruchy učení, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kazuistika žáka
Klíčová slova anglicky: specific learning disabilities, student with the special educational needs, case study of student
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2021
Datum zadání: 10.04.2021
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
BP bude standardně členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bude založena na studiu, analýze a komparaci odborné literatury vztahující se k problematice SPU (etiologie, klasifikace, diagnostika), praktická část představí empirickou studii založenou na kvalitativní metodologii (především na metodě případové studie).
Seznam odborné literatury
JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁĆKOVÁ. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2008.
KREJČOVÁ, Lenka (ed.). Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno: Edika, 2014.
MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie: specifické poruchy učení. Jinočany: H&H, 1995.
MATĚJČEK, Zdeněk a Marie VÁGNEROVÁ. Sociální aspekty dyslexie. Praha: Karolinum, 2006.
MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004.
PIPEKOVÁ, Jarmila (et al). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010.
POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001.
TRAIN, Alan. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997.
ZELINKOVÁ, Olga a Miroslav ČEDÍK. Mám dyslexii: průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2013.
ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Praha: Portál, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK