Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah ctnosti a štěstí podle Platóna a Aristotela
Název práce v češtině: Vztah ctnosti a štěstí podle Platóna a Aristotela
Název v anglickém jazyce: The relationship between virtue and happiness according to Plato and Aristotle
Klíčová slova: Platón, Aristoteles, filosofie, antika, ctnost, štěstí, dobro, cíl, život, rozumnost, vědění, moudrost, spravedlnost.
Klíčová slova anglicky: Plato, Aristotle, philosophy, Antics, virtue, hapiness, goodness, purpose, life, rationality, knowledge, wisdom, justice.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2021
Datum zadání: 08.02.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude porovnat a vyložit, jaký je podle Platóna a Aristotela vztah mezi ctnostmi a štěstím. V bakalářské práci budou prostřednictvím interpretací příslušných pasáží z Platónových dialogů (Gorgias, Obrana Sókrata, Kritón, Ústava, ad.) představeny různé možné výklady vztahu mezi ctnostmi a štěstím. Platónovo pojetí bude poté srovnáno s Aristotelovým výkladem v jeho etických spisech, především s výkladem v Etice Nikomachově.
Seznam odborné literatury
Patočka: Sókratés, SPN 1991
Jirsa: Obec a duše, Filosofia 2014
Havlíček: Dialog, etika a politika, OIKOYMENH 2010
Špinka: Přístupy k etice I, Filosofia 2014
Rezek: Spravedlnost jako zdatnost, OIKOYMENH 1996
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK