Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální pedagogika jako vysokoškolský obor
Název práce v češtině: Mediální pedagogika jako vysokoškolský obor
Název v anglickém jazyce: Media pedagogy as a field of study
Klíčová slova: mediální výchova, mediální pedagogika, mediální gramotnost, mediální studia
Klíčová slova anglicky: media education, media pedagogy, media literacy, media studies
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2021
Datum zadání: 26.01.2021
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
JIRÁK, J., ŠŤASTNÁ, L. K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. 2012
JIRÁK, J., WOLÁK, R. Východiska a témata mediální výchovy. In Kapounová, Jana (ed.). Soft kompetence v informační společnosti. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
WOLÁK, R. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. 2017
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Mediální pedagogika jako vysokoškolský obor analyzuje rámcové vzdělávací programy pro základní a střední školy, ve kterých se zaměřuje na průřezové téma mediální výchovy, a současně analyzuje možnosti vzdělávání českých pedagogů
a budoucích pedagogů v oblasti mediální pedagogiky. Z výstupů zmíněných analýz zjišťuje průnik mezi požadavky rámcových vzdělávacích programů a možnostmi vzdělávání pedagogů. Výsledky jsou členěny tak, že nejprve jsou shrnuta témata, která pokrývá český vzdělávací systém, a poté témata, která dle RVP mají pedagogové mediální výchovy naplnit, ale nejsou zajištěny aktuální nabídkou vzdělávání pro pedagogy. Témata, která jsou požadována RVP, jsou dále porovnána s možnostmi vzdělávání pedagogů na zahraničních univerzitách a jsou představeny obory, které mohou být pro český vzdělávací systém inspirativní. Na základě spojení výstupů rámcových vzdělávacích programů, možností vzdělávání v českém prostředí a inspirací ze zahraničních univerzit je představen návrh vysokoškolského oboru Mediální pedagogika pro pedagogické fakulty, který by zajišťoval ucelené vzdělání učitelů, resp. budoucích učitelů, mediální výchovy. Navržená struktura oboru reflektuje současná očekávání daná rámcovými vzdělávacími programy a současně moderní didaktické přístupy i aktuální trendy v oblasti mediálních studií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis Media Pedagogy as a University Discipline analyses the Framework Educational Programmes for primary and secondary schools which focus on the cross-cutting topic of media education, and at the same time analyses the possibilities of training Czech teachers and future teachers in the field of media pedagogy. From the results of these analyses, it identifies the intersection between the requirements of the framework educational programmes and the possibilities of educating teachers. The results are structured in such a way that first the topics covered by the Czech education system are summarised, and then the topics that according to the Framework Curriculum are to be fulfilled by media educators but are not covered by the current offer of education for educators. The topics that are required by the RVP are further compared with the possibilities of educating teachers at foreign universities and the fields that can be inspiring for the Czech education system are presented. On the basis of the combination of the outcomes of the Framework Educational Programmes, the possibilities of education in the Czech environment and inspiration from foreign universities, a proposal for a university course in Media Pedagogy for pedagogical faculties is presented, which would provide
a comprehensive education of teachers, or future teachers in media education. The proposed structure of the field reflects the current expectations given by the Framework Educational Programmes and at the same time modern didactic approaches and current trends in the field of media studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK