Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role učitele a rodiny ve vzdělávání školně neúspěšných žáků na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Role učitele a rodiny ve vzdělávání školně neúspěšných žáků na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: The role of the teacher and family in primary school education of unsuccessful pupils
Klíčová slova: školní neúspěšnost, pojetí školní neúspěšnosti, příčiny školní neúspěšnosti, základní škola, učitel, rodina, efektivní postupy
Klíčová slova anglicky: school failure, concepts of school failure, causes of school failure, primary school, teacher, family, effective methods
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2020
Datum zadání: 22.12.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Postup psaní DP
1. Rešerše literatury
2. Zpracovní návrhu struktury práce
3. Konzultace (osobní či mailem)
4. Zaslání 1. kapitoly a metodologické kapitoly
5. Konzultace (osobní či mailem)
6. Dokončení práce
Třetí konzultaci může diplomantka využít po domluvě s vedoucí práce kdykoli v průběhu psaní DP.

Diplomová práce se zabývá rolí učitele a rodiny ve vzdělávání školně neúspěšných žáků na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje různým pojetím školní neúspěšnosti. Zaměřuje se na příčiny školní neúspěšnosti, které mohou souviset právě s rodinou žáka a jejichž zjišťování je pro smysluplnou práci učitele nezbytné. V teoretické části práce jsou dále popsány efektivní způsoby práce se školně neúspěšnými dětmi. Cílem empirické části je zjistit, jak přistupují k podpoře školně neúspěšných žáků učitelé na 1. stupni ZŠ, případně jakých efektivních postupů využívají. Hlavní výzkumnou metodou jsou rozhovory s učiteli 2. ročníků ZŠ a jejich následná analýza. Tato metoda je doplněna o pozorování výuky ve výše zmíněných třídách. Cílem analýzy rozhovorů s učiteli a následného pozorování je zjistit, jak pojímají školní neúspěšnost a jaké metody práce na základě svého pojetí volí.
Seznam odborné literatury
HELUS, Z. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, 1979.

HRABAL, V. a PAVELKOVÁ I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.

KOHOUTEK, R. Kognitivní vývoj dětí a školní vzdělávání. Pedagogická orientace, 2008, 18(3), 3–22.

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.

MAREŠ, J., SKALSKÁ H. a KANTORKOVÁ, H. Učitelova subjektivní odpovědnost za školní úspěšnost žáků. Pedagogika, 1994, 44(1), 23–36.

RABUŠICOVÁ, M. Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

VIKTOROVÁ, I. Co je školním úspěchem?. Pedagogika, 2004, 44(1), 38-42.
Zahraniční články:

CAVACO, C., ALVES, N., GUIMARÃES, P. et al. Teachers’ perceptions of school failure and dropout from a gender perspective: (re)production of stereotypes in school [online]. Educ Res Policy Prac. 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10671-020-09265-7

MAKSIĆ, S. Teachers’ perceptions of and solutions for student school failure [online]. Bulgarian Comparative Education Society. 2015. Dostupné na: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED568634.pdf

PAVALACHE-ILIE, M., ŢÎRDIA, F. Parental Involvement and Intrinsic Motivation with Primary School Students [online]. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 2015, 187(1), 607-612. Dostupné na: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1016/j.sbspro.2015.03.113
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá rolí učitele a rodiny ve vzdělávání školně neúspěšných žáků na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje různým pojetím školní neúspěšnosti. Zaměřuje se na příčiny školní neúspěšnosti, které mohou souviset právě s rodinou žáka a jejichž zjišťování je pro smysluplnou práci učitele nezbytné. V teoretické části práce jsou dále popsány efektivní způsoby práce se školně neúspěšnými dětmi. Cílem empirické části je zjistit, jak přistupují k podpoře školně neúspěšných žáků učitelé na 1. stupni ZŠ, případně jakých efektivních postupů využívají. Hlavní výzkumnou metodou jsou rozhovory s učiteli 2. ročníků ZŠ a jejich následná analýza. Tato metoda je doplněna o pozorování výuky ve výše zmíněných třídách. Cílem analýzy rozhovorů s učiteli a následného pozorování je zjistit, jak pojímají školní neúspěšnost a jaké metody práce na základě svého pojetí volí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the role of the teacher and family in primary school education of unsuccessful pupils. It’s theoretical part deals with various concepts of school failure, focusing on its causes, which are often related to family environment and whose determination is necessary for the teacher’s work to be meaningful. The theoretical part also describes effective methods of work with unsuccessful pupils. The goal of the empirical part of the thesis is to determine how primary school teachers approach the support of unsuccessful pupils or what effective methods they utilize. The main research method consists of interviews with second-grade teachers and their subsequent analysis. This method is supplemented by the observation of the teachers when teaching. The goal of the analysis of the interviews with teachers and of the subsequent observation is to determine how the teachers approach school failure and what effective methods they utilize based on their approach.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK