Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prečo dospelé axóny v CNS neregenerujú
Název práce v jazyce práce (slovenština): Prečo dospelé axóny v CNS neregenerujú
Název práce v češtině: Proč dospělé axony v CNS neregenerují
Název v anglickém jazyce: Why adult axons in CNS do not regenerate
Klíčová slova: PNS, CNS, regenerácia axónov, poranenie, diferenciácia, miecha, inhibičné prostredie
Klíčová slova anglicky: PNS CNS, axons regeneration, injury, differentiation, spinal cord, inhibitory environment
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2020
Datum zadání: 04.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Mário Heleš
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cieľom tejto práce je popísať základnú problematiku poranenia centrálnej nervovej sústavy a patofyziologické deje odohrávajúce sa náhle po poranení. Zároveň práca ponúka systematický rozbor inhibičného prostredia, ktoré bráni regenerácii dospelého nervového tkaniva a poskytuje potenciálne molekulárne metódy spúšťajúce prirodzený proces obnovy poranených axónov v CNS. V poslednej časti sú zhrnuté prístupy a metodiky, ktoré sa snažia obísť inhibičné prostredie, alebo ovplyvniť a posilniť endogénne reparačné mechanizmy nervových buniek, ktoré sú v dospelosti potlačené
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to describe the basic issues of central nervous system injuries and pathophysiological events that occur suddenly after injury. At the same time, the work offers a systematic analysis of the inhibitory environment that prevents the regeneration of adult nerve tissue and provides potential molecular methods triggering the natural process of recovery of injured axons in the CNS. The last part summarizes approaches and methods that try to avoid the inhibitory environment, or to influence and strengthen endogenous nerve cell repair mechanisms, which are suppressed in adulthood.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK