Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užívání médií mužskými příslušníky kultury fitness
Název práce v češtině: Užívání médií mužskými příslušníky kultury fitness
Název v anglickém jazyce: The way of using media by the male members interested in fitness culture
Klíčová slova: vliv médií, publikum, sociální sítě, tělesné sebepojetí, mužské tělo, maskulinita, fitness
Klíčová slova anglicky: media influence, audience, social media, body image, man’s body, masculinity, fitness
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2020
Datum zadání: 08.10.2020
Datum a čas obhajoby: 25.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2021
Oponenti: Mgr. Petra Jansa
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Monografie
ABERCROMBIE, Nick a Brian Longhurst. Audiences: A Sociological Theory
of Performance and Imagination. London: Sage Publications Ltd, 1998. ISBN 978-0803989627.
ALASUUTARI, Pertti. Rethinking the Media Audience: The New Agenda. London: Sage Publications Ltd., 1999. ISBN 978-0761950714.
ANDERSEN, Arnold, COHN, Leigh a Thomas HOLBROOK. Making weight: Men’s conflicts with food, weight, shape, and appearance. Carlsbad, CA: GurzeBooks, 2000. ISBN 978-0936077352.
ANG, Ien. Desperately Seeking the Audience. London: Routledge, 1991.
ISBN 9780415052702.
BLAHUŠOVÁ, Eva. Wellness – zdravé cvičení pro pohodu. Praha: Olympia, 1995.
ISBN 27-032-95.
BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang Publishing, 2008. ISBN 978-0820488660.
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-85947-67-6.
CALOGERO, Rachel M., TANTLEFF-DUNN, Stacey Joel a K. THOMPSON., Self-objectification in women: Causes, consequences, and counteractions, Washington: APA, 2011. ISBN 978-1433807985.
CASH, Thomas F. a Thomas PRUZINSKY. Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guilford, 2003. ISBN 978-1572307773.
COX, Carmen, BURGESS, Sthephen, SELLITTO, Carmine a Jeremy BUULTJENS. Consumer-Genereated Web-based Tourism Marketing. Queensland, Australia: Sustainable Tourism Cooperative Research Centre, 2008. ISBN 9781921521607.
DWORKIN, Shari a Faye L. WACHS. Body Panic: Gender, Health and the Selling of Fitness. New York: NYU Press, 2009. ISBN 978-0814719688.
FEJES, Andreas a Katherine NICOLL. Foucault and lifelong learning: governing the subject. London and New York: Routledge, 2008, s. 3447. ISBN 9780203933411.
FIALOVÁ, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0173-7.
FOŘT, Petr. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1057-9.
GAUNTLETT, David. Media, gender and identity: an introduction, London: Routledge, 2002. ISBN 978-0415396615.
GROGAN, Sarah a Jana KRCHOVÁ. Body image: psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-907-1.
GROSSBERG, Lawrence, WARTELLA, Ellen D. a Charles D. WHITNEY. MediaMaking. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006. ISBN 978-0761925446.
HARTLEY, John. Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts. London: Routledge, 2002. ISBN 9780415787635.
HEALEY, Justin. Positive body image. Thirroul, New South Wales: The Spinney Press, 2014. ISBN 9781922084453.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
CHAFFEY, Dave, ELLIS-CHADWICK, Fiona, MAYER, Richard a Kevin JOHNSTON. Internet Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. Vyd. 4. London: Pearson Education Limited, 2009. ISBN 978-0273717409.
CHARMAZ, Kathy C. Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: Sage, 2006. ISBN 978-0761973539.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.
KIMMEL, Michael S. a Michael A. MESSNER. Men’s lives. Vyd. 6. Boston: Pearson Education, Inc., 2004. ISBN 978-0205397549.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.
ISBN 978-80-7367-568-4.
KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-x.
LANDOW, George P. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1991. ISBN 978-0801855863.
LEE, Alfred M. a Robert E. PARK. New Outlines of the Principles of Sociology. New York: Barnes and Noble, 1949.
LISTER, Martin, DOVEY, Jon, GIDDINGS, Seth, KELLY, Kieran a Iain GRANT. New Media: A Critical Introduction. Vyd. 2. London: Routledge, 2008. ISBN 978-0415431613.
MAGUIRE, Smith J. Fit for consumption: Sociology and the business of fitness. London, England/New York, NY: Routledge, 2008. ISBN 978-0415421812.
MCQUAIL, Denis. Audience analysis. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1997. ISBN 0761910026.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace; [z anglického originálu … přeložila Hana Loupová]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.
MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 80-244-0981-X.
MĚKOTA, Karel a Roman CUBEREK. Pohybové dovednosti – činnosti – výkony. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1728-8. 3. část, Pohybový výkon; motorická a sportovní výkonnost.
MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2006. ISBN 9788024713625.
MIOVSKÝ, Michal. Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule: snowball sampling. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-08-0.
MOORES, Shaun. Interpreting Audiences: The Ethnography of Media Consumption. London: Sage, 1993. ISBN 978-0803984479.
MOTTRAM, David. R. Drugs in sport. Vyd. 5. New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0415550871.
NABI, Robin L. a Mary B. OLIVER. The Sage handbook of media processes and effects. Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. ISBN 978-1412959964.
NOVÁK, Michal. Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-657-7.
POPE, Harrison G., et al. The Adonis Complex: The Secret Crisis of Male Body Obsession. New York: The Free Press, 2000. ISBN 978-0684869100.
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada,
2014. ISBN 978-80-247-3568-9.
SMITH, Jonathan, HARRÉ, Rom a Luk Van LANGENHOVE, et al. Rethinking methods in psychology. London: Sage Publications, 1995. Str. 2749. ISBN 978-0803977334.
STACKEOVÁ, Daniela. Fitness: metodika cvičení ve fitness centrech. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0840-5.
STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN; 2. ISBN 80-85834-60-X.
RABINOW, Paul. The Foucault reader. Pantheon Books: New York, 1984. ISBN 978-0394713403.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267.
ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport, 2018. ISBN 978-80-905685-5-6.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. Vyd. 2. Praha: Grada, 2008. Psyché. ISBN 978-80-247-1428-8.
ASH, Juliet a Elizabeth WILSON. Chic thrills: A fashion reader. Berkeley, CA: University of California Press, 1993, 315. ISBN 978-0520083394.
YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods). Vyd. 5. London: Sage Publications, 2014. ISBN 978-1-4522-4256-9.

Odborné články
ANDREASSON, Jesper a Thomas JOHANSSON. The Gym and the Beach: Globalization, Situated Bodies, and Australian Fitness. Journal of Contemporary Ethnography, 2014. 45(2). DOI: 10.1177/0891241614554086.
BABICZ-ZIELINSKA, Ewa, WADOLOWSKA, Lida a Dariusz TOMASZEWSKI. Eating Disorders: Problems of Contemporary Civilisation – A Review. Polish Journal of Food and Nutritional Sciences, 2013. 63 (3), 133146. DOI: 10.2478/v10222-012-0078-0.
BOEPPLE, Leah a Kevin J. THOMPSON. A content analytic comparison of fitspiration and thinspiration websites. International Journal of Eating Disorders, 2015. 16, 98101. DOI: 10.1002/eat.22403.
BOYD, Danah M. Taken out of context: American teen sociality in networked publics. Doctoral dissertation, University of California, Berkeley, 2008.
DOI: 10.2139/ssrn.1344756.
ITO, Mizuko et al. Youth, Identity, and Digital Media. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 119–142.
DOI: 10.1162/dmal.9780262524834.vii.
BUCCHIANERI Michaela M., SERRANO, Jamie L., PASTULA, Adrienne a Alexandra F. CORNING. Drive for muscularity is heightened in body-dissatisfied men who socially compare. Eat Disord, 2014. 22, 221–232. DOI: 10.1080/10640266.2013.874825.
BURKE, Tricia J. a Stephen A. RAINS. The Paradoxical Outcomes of Observing Others’ Exercise Behavior on Social Network Sites: Friends’ Exercise Posts, Exercise Attitudes, and Weight Concern. Health Communication, 2018. 34(4), 19.
DOI: 10.1080/10410236.2018.1428404.
CONSTANTINIDES, Efthymios a Stefan J. FOUNTAIN. Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 2008. 9 (3), 231244. DOI: 10.1057/palgrave.dddmp.4350098.
FARDOULY, Jasmine, FATT, Scott a Ronald M. RAPEE. #malefitspo: Links between viewing fitspiration posts, muscular-ideal internalisation, appearance comparisons, body satisfaction, and exercise motivation in men. New Media & Society, 2019. 21(3).
DOI: 10.1177/1461444818821064.
GRIEVE, Frederick G. A conceptual model of factors contributing to the development of muscle dysmorphia. Eating Disorders, 2007. 15(1), 6380.
DOI: 10.1080/10640260601044535.
GRIEVE, Frederick a Amy L. BAIRD. Exposure to male models in advertisements leads to a decrease in men's body satisfaction. North American Journal of Psychology, 2006. 8(1), 115122. DOI: 10.1007/s11199-004-0723-0.
GRIFFITHS, Scott, TOUYZ, Stephen W., MOND, Jonathan M. a Stuart B. MURRAY. Young peoples’‘ stigmatizing attitudes and beliefs about anorexia nervosa and muscle dysmorphia. International Journal Of Eating Disorders, 2014. 47(2), 189195.
DOI: 10.1002/eat.22220.
GUSZKOWSKA, Monika. The Body Image Of Physically Active And Inactive Women. Polish Journal of Sport and Tourism, 2015. 22(2), 7478. DOI: 10.1515/pjst-2015-0015.
HIGGINS, Edward T. Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 1987. 94(3), 319–340. DOI: 0033-295X/87/$00.75.
HILDEBRANDT, Tom B. Predicting intentions for long-term anabolic-androgenic steroid use among men: A covariance structure model. Psychology of Addictive Behaviors, 2006. 20(3), 234240. DOI: 10.1037/0893-164X.20.3.234.
HOGAN, Bernie. The presentation of self in the age of social media: Distinguishing performances and exhibitions online. Bulletin of Science, Technology & Society, 2010. 30(6), 377–386. DOI: 10.1177/0270467610385893.
HOYT, Wendy D. a Lori R. KOGAN. Satisfaction with body image and peer relationships for males and females in a college environment. Sex roles, 2002. 45 (34), 199215. DOI: 10.1023/A:1013501827550.
CHUNG, Bryan. Muscle Dysmorphia: A Critical Review of the Proposed Criteria. Perspect Biol Med, 2001. 44 (4). 565–574. DOI: 10.1353/pbm.2001.0062.
KAPLAN, Andreas a Michael HAENLEIN. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 2010. 53(1), 5668.
DOI: 10.1016/j.bushor.2009.09.003.
KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, sv. 85. ISBN 978-807-4191-138.
KIM, Won Ji a Tamara M. CHOCK. Body image 2.0: Associations between social grooming on Facebook and body image concerns. Computers in Human Behavior. 2015. 48, 331-338. DOI: 10.1016/j.chb.2015.01.009.
KRCH, František D. Vztah mezi tělesnou spokojeností a kvalitou života českých adolescentů. Psychiatrie, 2000. 4(4), 231235. ISSN 1211-7579.
LEONE, James E., SEDORY, Edward a Kimberly A. GRAY. Recognition and Treatment of Muscle Dysmorphia and Related Body Image Disorders. Journal of Athletic Training, 2005. 40(4), 352359. DOI: 10.1123/jsep.2013-0100.
LIVINGSTONE, Sonia. New media, new audiences? New Media & Society, 1999. 1(1). DOI: 10.1177/1461444899001001010.
LORENZEN, Lisa A., GRIEVE, Frederick a Adrian THOMAS. Brief Report: Exposure to Muscular Male Models Decreases Men’s Body Satisfaction. Sex Roles. 2004. 51(11), 743748. DOI: 10.1007/s11199-004-0723-0.
MARWICK, Alice E a Danah M. BOYD. I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 2010. 13(1), 114–133. DOI: 10.1177/1461444810365313.
MAXWELL, Melissa A. a David A. COLE. Development and Initial Validation of the Adolescent Responses to Body Dissatisfaction Measure. Psychological Assessment, 2012. 24(3), 721737. DOI: 10.1037/a0026785.
MAYER, William G. Poll Trends: The Rise of the New Media. Public Opinion Quarterly, 1994. 58(1), 124126. DOI: 10.1086/269411.
MELKU P. Jad, HITTI, Eveline A., OGHIA, Michael J. a Afif A. MUFARRIJ. Media Exposure, Mediated Social Comparison to Idealized Images of Muscularity, and Anabolic Steroid Use, Health Communication, 2015. 30:5, 473484,
DOI: 10.1080/10410236.2013.867007.
MISHRA, Smeeta a Amani ISMAIL. Performances of the Online Self for Networked Audiences: An Introduction to the Special Issue. Journal of Human Values, 2018. 24(1), 713. DOI: 10.1177/0971685817733567.
MORRISON, Todd G. a Melanie A. MORRISON. Psychometrics properties of the Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire (SMAQ). Body Image, 2006. 3(2), 131144. DOI: 10.1016/j.bodyim.2006.03.005.
MORRISON, Todd G. a Melanie A. MORRISON. Striving for Bodily Perfection? An Exploration of the Drive for Muscularity in Canadian Men. Psychology of Men & Masculinity, 2003. 4(2), 111120. DOI: 10.1037/1524-9220.4.2.111.
MORGAN, John F. The Invisible Man: A Self-help Guide for Men With Eating Disorders, Compulsive Exercise and Bigorexia. London: Routledge, 2008.
DOI: 10.4324/9780203929476.
MUTH, Jennifer L. a Thomas F. CASH. Body-image attitudes: What difference does gender make? Journal of Applied Social Psychology, 1997. 27, 1438–1452.
DOI: 10.1111/j.1559-1816.1997.tb01607.x.
NELSON, Michael A. Androgenic-Anabolic Steroid Use in Adolescents, Journal
of Pediatric Health Care, 1989. 3(4), 175180. DOI: 10.1016/0891-5245(89)90080-1.
NORTON, Makenzie. "Fitspiration: Social Media's Fitness Culture and its Effect on Body Image". Capstone Projects and Master's Theses. California State University, Monterey Bay, 2017.
OLIVARDIA, Roberto. Mirror, mirror on the wall, who's the largest of them all? The features and phenomenology of muscle dysmorphia. Harvard Review of Psychiatry, 2001. 9(5), 254259. DOI: 10.1080/hrp.9.5.254.259.
OLIVARDIA, Roberto, POPE, Harrison G., BOROWIESKI, John J. a Geoffrey H. COHANE. Biceps and body image: The relationship between muscularity and
self-esteem, depression, and eating disorder symptoms. Psychology of Men and Masculinity, 2004. 5 (2), 112120. DOI: 10.1037/1524-9220.5.2.112
PALMER, Lena. ‘‘Poppin’ bottles, getting wheysted.” Exploring young men’s engagement with fitspiration content and its consequential influences on attitudes and behaviour. Journal of Promotional Communications, 2013. 1, 425445. ISSN 2516-915.
PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Biomoc a kult zdraví. Sociologický časopis, 2000. 36(2), 131142. DOI 10.13060/00380288.2000.36.2.02.
PETERS, Richard A, et al. Anabolic-androgenic steroids: User characteristics, motivations, and deterrents. Psychology of Addictive Behaviors, 1999. 13(3), 232242. DOI: 10.1037/0893-164X.13.3.232.
PILA, Eva, STAMIRIS, Andela, CASTONGUAY, Andree L. a Catherine M. SABISTON. Body-Related Envy: A Social Comparison Perspective in Sport and Exercise. Journal Of Sport & Exercise Psychology, 2014. 36 (1), 93106.
DOI: 10.1123/jsep.2013-0100.
PYLYPA, Jen. Power and Bodily Practice: Applying the Work of Foucault to an Anthropology of the Body. Arizona Anthropologist, 1998. (13), 2136.
RADWAY, Janice. Reception study: Ethnography and the problems of dispersed audiences and nomadic subjects. Cultural Studies, 1988. 2(3), 359376.
DOI: 10.1080/09502388800490231.
RAGGATT, Michelle, et al. “I aspire to look and feel healthy like the posts convey”: engagement with fitness inspiration on social media and perceptions of its influence on health and wellbeing. BMC Public Health, 2018. 18(1), 111. DOI: 10.1186/s12889-018-5930-7.
RAIL, Geneieve a Jean HARVEY. Body at Work: Michel Foucault and the Sociology of Sport. Sociology of Sport Journal, 1995. 12(2), 164179. DOI: 10.1123/ssj.12.2.164.
RYSST, Mari. ‘‘Healthism’’ and looking good: Body ideals and body practices in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 2020. 38(5), 7180.
DOI: 10.1177/1403494810376561.
SCHNEIDER Catharina, AGHTE, Maria a Takuya M. YANAGIA, et al. Effects of muscle dysmorphia, social comparisons and body schema priming on desire for social interaction: an experimental approach. BMC Psychol, 2017. 5 (19).
DOI: 10.1186/s40359-017-0189-9.
SWAMI, Viren, HORNE, George a Adrian FURNHAM. COVID-19-related stress and anxiety are associated with negative body image in adults from the United Kingdom. Personality and individual differences, 2021. DOI: 10.1016/j.paid.2020.110426.
SZYMANSKI, Dawn M., MOFFITT, Lauren B. a Erika R. CARR. Sexual objectification of women: Advances to theory and research. The Counseling Psychologist, 2011. 39(1), 6–38. DOI: 10.1177/0011000010378402.
TYLKA, Tracy L. Refinement of the tripartite influence model for men: Dual body image pathways to body change behaviors. Body Image, 2011. 8 (3), 199207.
DOI: 10.1016/j.bodyim.2011.04.008.
TYLKA, Tracy L. a Rebekah T. RIDGEWAY. College Men's Perceptions of Ideal Body Composition and Shape. Psychology of Men & Masculinity, 2005. 6(3), 209220.
DOI: 10.1037/1524-9220.6.3.209.
VAN DER WATT, Stephan. Masculine identity and the projection of ‘male images’ in mass media: towards a pastoral hermeneutics in theory formation. Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif 53(34):353368. DOI: 10.5952/53-3-4-274.
VATERLAUS, Mitchell J., PATTEN, Emily, ROCHE, Cesia a Jimmy A. YOUNG. #Gettinghealthy: The perceived influence of social media on young adult health behaviors. Computers in Human Behavior, 2015. 45, 151157.
DOI: 10.1016/j.chb.2014.12.013.
VEALE, David, RILEY, Susan, LAMBROS, Christina a Peter KINDERMAN.
Self-discrepancy in body dysmorphic disorder. British Journal of Clinical Psychology, 2003. 42(Pt 2), 157–169. DOI: 10.1348/014466503321903571.
WESCH, Michael. YouTube and you: Experiences of self-awareness in the context collapse of the recording webcam. Explorations in Media Ecology, 2009. 8(2), 19–34.
WHITING, Anita a David L. WILLIAMS. Why people use social media: a uses and gratifications approach, Qualitative Market Research, 2013. 16(4), 362369.
DOI: 10.1108/QMR-06-2013-0041.
YOUNG, Juliette, et al. A methodological guide to using and reporting on interviews in conservation science research. Methods in Ecology and Evolution. 2018. 9(1), 1019. DOI: 10.1111/2041-210X.12828.

Elektronické zdroje
GAUNTLETT, David. From the archives: Media Studies 2.0. Davidgauntlett.com [online]. 2018 [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://davidgauntlett.com/digital-media/from-the-archives-media-studies-2-0/
GOUGH, Christina. Health & Fitness Clubs - Statistics & Facts. In Statista.com [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: https://www.statista.com/topics/1141/health-and-fitness-clubs/
MERRIN, William. Blog content. Media Studies 2.0 [online]. 2010 [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://mediastudies2point0.blogspot.com/
MERRIN, William. Studying Me-dia: the Problem of Method in a Post-Broadcast Age. Media Studies 2.0 [online]. 2010 [cit. 2021-01-31].
Dostupné z: https://mediastudies2point0.blogspot.com/2010/03/studying-me-dia-problem-of-method-in.html
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce pojednává o interakci mužských příslušníků kultury fitness s obsahem odkazujícím k této tematice na sociálních sítích. Práce zkoumá souvislosti mezi sledováním těchto obsahů, touhou po budování maskulinity, spokojeností mužů s vlastním tělem či představou ideálního mužského těla. Cílem této práce je nalézt odpovědi na otázky, jak si muži mediální obsahy, které mají inspirovat k vytváření návyků zdravého životního stylu, interpretují a zdali, případně jak, se tyto obsahy podílí na jejich přístupu ke kultuře fitness.
Z výzkumu vyplývá, že muži sociálním sítím přisuzují výrazný vliv na jejich pojetí fitness jako životního stylu. Hovoří o silných i slabých stránkách obsahu fitspirace, které ovlivňují vnímání jejich vlastního těla i psychickou pohodu. I když jim příspěvky
na sociálních sítích přináší motivaci ke zdokonalování sebe samého a dosahovaní lepších výsledků, obrazy maskulinity na sociálních sítích je nutí soustředit se spíše na estetickou stránku těla, množství svalové hmoty a nikoli na kvalitu života, zdraví a další benefity plynoucí z pravidelné fyzické aktivity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the interaction of male members of the fitness culture with content referring to this topic on social media. The diploma thesis examines
the connections between the monitored content, the desire to build masculinity,
the satisfaction of men with their own body, or the idea of an ideal male body. The aim of this thesis is to answer the questions of how men interpret media content, which suppose to inspire the creation of healthy lifestyle habits, and whether, or how,
this content contributes to their approach to the fitness culture.
Research shows that men attribute a significant influence to social media on their concept of fitness as a lifestyle. These participants talk about the strengths and weaknesses
of the content of fitspiration, which affect the perception of their own body and mental well-being. Although, social media contributions motivate them to improve themselves and achieve better results, images of masculinity on social media force them to focus
on the aesthetics of the body, the amount of muscles rather than on the quality of life, health and other benefits from the regular physical activity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK