Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak se ženy vztahují ke své "ztrátě panenství"
Název práce v češtině: Jak se ženy vztahují ke své "ztrátě panenství"
Název v anglickém jazyce: How women relate to their "virginity loss"
Klíčová slova: Sexuální identita, genderová identita, panenství, sex, první sexuální zkušenost, intimita, ztráta
Klíčová slova anglicky: Sexual identity, gender indentity, virginity, sexual intercourse, first sexual experience, intimity, loss
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.09.2020
Datum zadání: 28.09.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK211, 211, Malá učebna, 2.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Jan Tesárek
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. AHUJA, A. and RASTOGI, P. (2020) ‘The Travesty of Virginity Testing: A Jurisprudential Review’, Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology, 20(1), pp. 168–171. doi: 10.5958/0974-083X.2020.00082.5.
2. BEDNÁROVÁ, Lenka. Sexualita náctiletých: BEZPEČNÝ SEX, OBAVY A RIZIKA. ANTROPOWEB. 2015, 1(2), 1 - 10. ISSN 1801-8807.
3. BERGER, David G., WENGER, Morton G. 1973. The ideology od virginity. Journal of marriage and the family
4. BLACKLEDGE, Cathrine. 2005. Vagina. Otevírání Pandořiny skříňky. Praha: Triton
5. CARPENTER, Laura. 2002. Gender and the Meaning and Experience of Virginity Loss in the Contemporary United States. Gender & Society.
6. CARPENTER, Laura M. Gendered Sexuality over the Life Course: A Conceptual Framework. Sociological Perspectives. 2010
7. ERICKSON, P. I., BADIANE, L. and SINGER, M. (2013) ‘The social context and meaning of virginity loss among African American and Puerto Rican young adults in Hartford’, Medical anthropology quarterly, 27(3), pp. 313–329. doi: 10.1111/maq.12047.
8. FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Jan Piszkiewicze, 2004
9. GIDDENS, Anthony. Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál, 1999
10. HASTRUP, Kirsten. 1978. The semantics of biology: Virginity. In Ardener Shirley (ed.). Defining. Females. London: Croom Helm
11. HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikce. Praha: Portál
12. JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Praha: Grada, 2008.
13. KATRŇÁK, Tomáš. Na prahu dospělosti: partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2011.
14. MUEHLENHARD, C. L., & PETERSON, Z. D. (2011). Distinguishing Between Sex and Gender: History, Current Conceptualizations, and Implications. Sex Roles
15. PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996
16. SMITH, Veronica C. a Matthew J. SHAFFER. Gone But Not Forgotten: Virginity Loss and Current Sexual Satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy. 2013, 39(2), 96-111. ISSN 0092-623X.

Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci budu zkoumat vztah žen ke své „ztrátě panenství“. Jedná se o důležitý milník v ženském životě, který je vnímán jinak než mužské panictví. Narozdíl od panictví panenství bylo vnímáno jako něco cenného, co má být uchováno pro budoucího manžela (Carpenter 2002). Například ve 40. a 50. letech v USA, kde předmanželský sex znamenal pro ženu poskvrnění a byl naprosto nežádoucí. Panenství muselo být zásadně zachováno až do svatební noci (Moore a Rosenthal 2006 v Bednárová 2015). Co pro ženu znamená ztráta svého panenství? Jak vnímá moment první sexuální zkušenosti?
Definovat panenství je však velmi obtížné, protože neexistuje pouze jedna definice. Dá se na něho pohlížet hned z několika hledisek. A to z biologického hlediska, ve kterém se jedná o stav ženy s neporušenou panenskou blánou neboli hymenem (Berger, Wenger 1973). „Hymen je tenký, mimořádně nadhodnocený, kus tkáně obklopující vagínu.“ (vlastní překlad; Pillay 2019 v Ahuja, Rastogi 2020) Panenská blána se tak stala hlavním determinantem ženské „čistoty“ a „posvátnosti“ (Tamtéž). Tento stereotypní vztah panenství a čistoty přiměl některé ženy ke chirurgické rekonstrukci panenské blány (Tamtéž). A ze sociálního, kde se vymezení tohoto pojmu liší na základě kultury či skupin. Například Hastrupová (1978) ve svém etnografickém případu poukazuje na ztrátu panenství před sňatkem jako na zneuctění celé indické kasty a následně i jejich společnosti. Panenství indické dívky poukazuje na její nevinnost a čistotu. (Tamtéž) Nastává však období sexuálních revolucí a pohledy na panenství a panictví se začínají lišit. Ztrácí důležitost ve svazku manželském, ale stává se definujícím momentem v životě chlapců a dívek. Vnímají tento okamžik jako zlom a stávají se z nich ženy a muži (Carpenter 2002).První sexuální zkušenost je důležitým momentem mladého člověka. Jedná se o moment, který je určen primárně věkovou hranicí. (Katrňák 2011) Nejčastěji se tato věková hranice pohybuje mezi patnáctým rokem, který je uzákoněnou hranicí a sedmnáctým rokem. Tedy během adolescence a před sňatkem. (Zimmer-Gembeck a Helfand 2008 v Smith, Shaffer 2013) Diferenciace první sexuální zkušenosti se odvíjí od individuální zralosti. Sexuální zralost je charakteristická dalšími faktory, od kulturního prostředí až po preference. (Katrňák 2011) Katrňák (2011) poznamenává, že „dívky jsou z hlediska prvního sexuálního styku rozvážnější než chlapci“ (Katrňák 2011, s. 86) Carpenter (2002) říká, že první sexuální zkušenost je důležitým přechodem k dospělosti a utváří pohled na budoucí vztahy.
Cílem této práce bude představit „ztrátu panenství“ ve vztahu k ženě. To jak a kdy vnímá ztrátu panenství a důvody k první sexuální zkušenosti. První část bude teoretická a představí definující pojmy této práce. Druhá část se bude zabývat vlastním kvalitativním výzkumem, ve kterém se pokusím odhalit odpovědi na cíle mé bakalářské práce.
Vlastní analýza dat bude založena na kvalitativním výzkumu. Výzkumným vzorkem budou ženy ve věku 15 -30 let, které mají za sebou první sexuální zkušenost. Ženy budu oslovovat pomocí emailu, sociálních sítí a telefonních domluv. Dotazované budou z mého okolí. Následně s nimi provedu polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory budu nahrávat a následně tematicky analyzovat.
Jedná se o téma, které je pro ženu intimní. Proto je důležité si s respondentkami vytvořit před rozhovorem vztah. Před rozhovorem vytvořím atmosféru příjemnou pro respondentku, ve které povedu celý rozhovor.
Pro respondentky vytvořím informovaný souhlas o tom, že rozhovor bude anonymizovaný a použit pouze pro akademické účely mé bakalářské práce. Veškeré citace respondentek nebudou obsahovat jejich jméno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK