Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovní zásoba v písních zpěváka Tomáše Kluse
Název práce v češtině: Slovní zásoba v písních zpěváka Tomáše Kluse
Název v anglickém jazyce: Lexicology of Tomáš Klus's songs
Klíčová slova: Tomáš Klus, texty písní, frazém, proprium, metafora, slovní hříčka
Klíčová slova anglicky: Tomáš Klus, lyrics, phrasal idiom, proper noun, metaphore, pun
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2020
Datum zadání: 30.09.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R216, 216, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka provede rešerši odborné literatury. Na jejím základě stanoví cíle a metodologii práce. Dále provede lexikální analýzu korpusu textů písní Tomáše Kluse a získané výsledky bude interpretovat. Práci bude průběžně konzultovat s vedoucí práce a postupovat podle dohodnutého časového plánu. Nedílnou součástí práce je formální a jazyková korektnost. Všechna zpracovávaná literatura bude odpovídajícím způsobem citována v textu a uvedena v soupisu zdrojů. Nepřiznané citace, parafráze a inspirační zdroje jsou důvodem přepracování práce.
Seznam odborné literatury
Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985.
Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2010.
Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1982.
Lakoff, G. - Johnson, M.: Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.
Mlacek, J.: Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977.
Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/
Zoubek, M.: Specifika slovní zásoby českých folkových písní. Bakalářská práce. Obhájena na PedF UK, 2014.
Žalmanová, P.: Specifika slovní zásoby v českých rockových písních. Bakalářská práce. Obhájena na PedF UK, 2018.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá lexikální analýzou textů Tomáše Kluse. Zaměřuje se na lexikální jevy, které se v písních objevují nejčastěji. Těmi jsou frazeologie, rysy nespisovnosti, expresiva, metafory a polysémie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK