Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace managementu basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy
Název práce v češtině: Implementace managementu basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy
Název v anglickém jazyce: Implementation of management of the basketball tournament Easter Cup Klatovy
Klíčová slova: sportovní akce, management sportovních akcí, strategie, SWOT analýza, popisná analýza, basketbalový turnaj
Klíčová slova anglicky: sport events, sport event management, strategies, SWOT analysis, descriptive analysis, basketball tournament
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2020
Datum zadání: 15.09.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní bakalářské práce je rozbor managementu basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy. Důležitou částí této práce je analýza předchozích ročníků a také analýza silných a slabých stránek organizace turnaje v podání BK Klatovy. Hlavním cílem je zjistit, kde má management nedostatky a vytvořit návrhy a doporučení pro nadcházející ročníky turnaje Easter Cup Klatovy. V této práci budou využity metody kvalitativního výzkumu. V rámci případové studie nejdříve dojde k analýze dokumentů, poté bude následovat polostrukturovaný rozhovor. V závěru výzkumu proběhne několik neformálních rozhovorů pro úplné doplnění informací. Veškerá získaná data budou dále zpracována prostřednictvím SWOT analýzy.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to take a close look at the management of the basketball tournament Easter Cup Klatovy. An important part of this thesis is analyzing the previous years and also determining the strengths and weaknesses of BK Klatovy when organizing this tournament. The main purpose of this work is discovering where the management has its shortcomings and designing suitable proposals and suggestions for the upcoming years of Easter Cup Klatovy. To achieve these goals, the descriptive analysis, a semi-structured interview and informal interviews will be conducted. Based on all the data collected, the final SWOT analysis was put together.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK