Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diakonická práce. Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Název práce v češtině: Diakonická práce. Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Název v anglickém jazyce: The Work of Diaconia. A Short Overview of the History of Diaconia, Czech Diaconia and Diaconia of the Evangelical Church of the Czech Brethren.
Klíčová slova: Diákon, diakonie, služebník, církev, Česká Diakonie, Diakonie ČCE
Klíčová slova anglicky: Deacon, diakonia, servant, church, Czech Diakonia, Diakonia of the Evangelical Church of the Czech Brethren
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2020
Datum zadání: 20.07.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2020
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: Mgr. Pavel Hanych
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diakonie jako jedna z nejdůležitějších služeb v sobě nese pomoc potřebným a duchovní podporu. Tato služba již byla zřízena v rané církvi, zaměřovala se na oblast hmotnou i duchovní.
Diplomová práce Diakonická práce s podtitulem Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické popisuje diakonii z pohledu Nového zákona, kde se stává pomocí bližnímu
s motivací víry, tj. ve smyslu následování Ježíše Krista. V dalších částech je diakonie popsána od dob rané církve až po reformaci. Následují počátky diakonie v Čechách, význam Kaiserswerthskému ústavu v Německu, v němž studovaly české dívky a některé z nich své znalosti z péče o nemocné
i z výchovné práce pak uplatňovaly v rámci diakonické činnosti v českých zemích. Mnohé však zůstaly v zahraničí. O vznik první diakonické opatrovny, dívčí školy nebo sirotčince v Krabčicích, kolébce diakonie v Čechách, se významně zasloužil farář Václav Šubert. Jemu a dvěma našim prvním diakonkám, Marii Karafiátové a Eleonoře Kašparové, je v práci věnováno více prostoru.
V další části je podrobně popsán historický vývoj České Diakonie od jejího založení v roce 1903 až do podzimu roku 1952.
Závěrečná část diplomové práce se věnuje Diakonii Českobratrské církve evangelické, která byla obnovena v červnu 1989 a navázala na Českou Diakonii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diakonie as one of the most important services combines helping the needy and spiritual support. This service was already established in the early church and it focused on both material and spiritual area.
The diploma thesis “The Work of Diaconia” with the subtitle “A Short Overview of the History of Diaconia, Czech Diaconia and Diaconia of the Evangelical Church of the Czech Brethren” describes diaconia from the point of view of the New Testament where it becomes helping a fellow man with the motivation of faith, i.e. following Jesus Christ. In next parts, diaconia is described from the period of early church until the Reformation. It is followed by the early days of diaconia in the Czech lands, the role of Kaiserswerth institute in Germany where Czech girls studied and some of them then used their knowledge about taking care of the ill and educating in their diaconic activities in the Czech lands. However, many of them continued living abroad. Priest Václav Šubert significantly contributed to the foundation of a first diaconic institution, girls’ school or an orphanage in Krabčice, the birthplace of diaconia in the Czech lands. He and our first two deaconesses, Marie Karafiátová and Eleanora Kašparová, occupy more space in this work.
In the next part, a historical development of Czech Diaconia since its establishment in 1903 until the autumn of 1952 is described.
The final part of this diploma thesis focuses on Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren which was renewed in June 1989 and followed up the work of the Czech Diaconia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK