Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudba v osobnostním rozvoji mladšího batolete
Název práce v češtině: Hudba v osobnostním rozvoji mladšího batolete
Název v anglickém jazyce: Music in the personal development of a younger toddler
Klíčová slova: mladší batole, osobnost, hudba, zpěv, řeč, prostředí
Klíčová slova anglicky: younger toddler, personality, music, singing, language, environment
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2020
Datum zadání: 28.06.2020
Datum a čas obhajoby: 18.01.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce přiblíží význam hudby v osobnostním rozvoji mladšího batolete. V teoretické části se zabývá náhledem na osobnostní vývoj dítěte od prenatálního období do období mladšího batolete. Dále se věnuje charakteristice vpečeťovacího a senzitivního období v životě dítěte, vlivu hudby na rozvoj osobnosti batolete, hudebnímu vývoji a rozvoji hudebních schopností v tomto období. Taktéž pojednává o významu hudebně podnětného prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte a předkládá umělecké náměty pro děti raného věku v integrovaném pojetí.
Výzkumná část diplomové práce je založena na monitorování a vyhodnocování hudebních projevů mého syna a sedmi zkoumaných dětí po celé období mladšího batolete. Cílem této diplomové práce je sledování hudebního rozvoje mladšího batolete a tělesných, psychických a sociologizujících vlivů, které působí na osobnostní rozvoj batolete prostřednictvím hudby. V rámci kvalitativního výzkumu byly též realizovány rozhovory s matkami sedmi mladších batolat, které slouží jako doplnění k výsledkům monitorování rozvoje hudebnosti dětí v tomto období. Dále v kvantitativním výzkumu proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na zjištění pěveckých pokusů mladšího batolete a podnětnosti hudebního prostředí. Součástí diplomové práce je sborník písní pro děti raného věku, integrativní (hudební) pohádka, píseň k dětské knize Modrý tučňák se zvukovou přílohou s morálním záměrem a obohacením v hudebním rozvoji dítěte. Notový a zvukový záznam je dostupný široké veřejnosti pro praktické využití prostřednictvím webových stránek: http://chaloupsky.op.cz/anna2021.htm.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis describes the importance of music in the personal development of a younger toddler. The theoretical part deals with an insight into the personality development of the child from the prenatal period to the period of a younger toddler. It also deals with the characteristics of the imprinting and sensitive period in the child's life, the influence of music on the development of the toddler's personality, musical development and the development of musical abilities in this period. It also discusses the importance of a musically stimulating environment for the development of the child's personality and presents artistic themes for early children in an integrated approach.
The practical part of the diploma thesis is based on monitoring and evaluating the musical expressions of my son and seven children examined throughout the period of the younger toddler. The aim of this diploma thesis is to monitor the musical development of the younger toddler and the physical, mental and sociological influences that affect the personal development of the toddler through music. As part of the qualitative research, interviews were also conducted with mothers of seven younger toddlers, which serve to supplement the results of monitoring the development of children's music in this period. Furthermore, in the quantitative research, a questionnaire survey was conducted aiming at finding out the singing experiments of the younger toddler and the stimuli of the musical environment. The diploma thesis also includes a collection of songs for children of early age, an integrative (musical) fairy tale, a song to the children's book Blue Penguin with a sound recording with moral intent and enrichment in the child's musical development. Sheet music and sound recording is available to the general public for practical use through the website: http://chaloupsky.op.cz/anna2021.htm.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK