Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ti druzí, méně významní? - Komparace vedlejších větví středoevropských panovnických rodin
Název práce v češtině: Ti druzí, méně významní? - Komparace vedlejších větví středoevropských panovnických rodin
Název v anglickém jazyce: The second one, less important? - Comparison of the cadet branches of sovereign dynasties in Central Europe
Klíčová slova: • středověk|• vedlejší větev|• střední Evropa|• Přemyslovci|• Babenberkové|• Slezští Piastovci
Klíčová slova anglicky: • Middle Ages|• cadet branch|• Central Europe|• Premyslides|• Babenberger|• Silesian Piasts
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2020
Datum zadání: 18.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vedlejším větvím panovnických rodů je v historiografii věnována různá pozornost. Díky tomu jsou některé širší veřejnosti důvěrně známé a jiné upadly v zapomnění. Obecně však bývají považovány za méně významné. Autor se ve své práci věnuje vedlejším větvím Přemyslovců a panovnických rodů v oblasti střední Evropy. Jaké byly jejich vztahy k vládnoucím příbuzným? Jaká jejich sňatková politika a mocenské zázemí? Můžeme vysledovat nějaké obecné tendence u vedlejších větví panovnických rodů a byly skutečně méně významné? Na tyto a další otázky si autor snaží odpovědět na základě studia osudů těchto vedlejších větví.
Seznam odborné literatury
Prameny
Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae, I. (805-1197). FRIEDRICH, Gustav (ed.). Praha: 1904-1907.
DĚTMAR Z MERSEBURKU. Kronika. WIHODA, Martin (ed.), NEŠKUDLA, Bořek – ŽYTEK, Jakub (trans.). Praha: Argo, 2008.
GALLUS, Martinus. Kronika a činy polských knížat a vládců. WIHODA, Martin (ed.). Praha: Argo, 2009.
JARLOCH. Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského. In: Fontes rerum Bohemicarum II. EMLER, Josef (ed.). Praha: nákladem Musea Království českého, 1874, s. 461–520.
Joaniis Dlugossi, Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, liber IV-VI. BUDKOWA, Zofia et alii (edd.). Varsaviae: 1973.
KADŁUBEK, Wincenty. Mistrza Wincentago Kronika Polska. ABGAROWICZ, Kazimierz –
KOSMAS. Cosmae Chronicon Boemorum. In: Fontes rerum Bohemicarum II. EMLER, Josef (ed.). Praha: nákladem Musea Království českého, 1874, s. 1–200.
KÜRBIS, Brygida (edd.). Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.
Kronika Wielkopolska. ABGAROWICZ, Kazimierz (ed.). Krakow: Universitas, 2010.
OTA Z FREISINGU. Historie, aneb, O dvou obcích. ČERNUŠKA, Pavel – MALÁ, Jana – NECHUTOVÁ, Jana (trans.). Praha: Argo, 2017.
Schlesisches Urkundenbuch Band I: 971-1230. APPELT, Heinrich (ed.). Koln: H. Böhlaus, 1971.
Schlesisches Urkundenbuch Band II: 1231-1250. WINFRIED, Irgang (ed.). Koln: H. Böhlaus, 1977.
Schlesisches Urkundenbuch Band IV: 1267-1281. APPELT, Heinrich – MENZEL, Joachim – WINFRIED, Irgang (edd.). Koln: H. Böhlaus, 1988.
Schlesisches Urkundenbuch Band V: 1282-1290. APPELT, Heinrich – MENZEL, Joachim – WINFRIED, Irgang (edd.). Koln: H. Böhlaus, 1993.
Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. Bd. 1., Die Siegelurkunden der Babenberger bis 1215. FICHTENAU, Heinrich – MITIS, Oskar von – SANTIFALLER, Leo – ZÖLLNER, Erich (edd.). Wien: Holzhausen, 1950.
Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. Bd. 2., Die Siegelurkunden der Babenberger und ihrer Nachkommen von 1216 bis 1279. FICHTENAU , Heinrich –MITIS, Oskar von – ZÖLLNER, Erich (edd.). Wien: Holzhausen, 1955.
Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. Bd. 3., Die Siegel der Babenberger. GALL,Franz – MITIS, Oskar von (edd.). Wien: Holzhausen, 1954.
Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. Bd. 4., Halbband 1. DIENST, Heide – MITIS, Oskar von – ZÖLLNER, Erich (edd.). Wien: Holzhausen, 1968.
Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. Bd. 4., Halbband 2.. DIENST, Heide – HAGENEDER, Herta – LACKNER, Christian – MITIS, Oskar von (edd.). Wien: Oldenbourg, 1997.
VINCENCIUS. Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského. In: Fontes rerum Bohemicarum II. EMLER, Josef (ed.). Praha: nákladem Musea Království českého, 1874, s. 407–460.


Literatura
ANTONÍN, Robert – FUKALA, Radek – JIRÁSEK, Zdeněk (edd.). Slezsko v dějinách českého státu. Praha: NLN, 2012.
BAHLCKE, Joachim – GAWRECKI, Dan – KACZMAREK, Ryszard (edd.). Historia Górnego Śląska: polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011.
BAR, Přemysl: Monarchie slezských Jindřichů (1201–1290). Politika – Paměť – Symbolika. Brno: netištěná disertační práce, 2010.
BLÁHOVÁ, Marie – FROLÍK, Jan – PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. 1. sv. Praha: Paseka, 1999.
BRUNNER, Karl – DOPSCH, Heinz – WELTIN, Maximilian. Österreichische Geschichte 1122-1278. Die Länder und das Reich: der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien: Ueberreuter, 1999.
ENGEL, Pál. The realm of St. Stephen: a history of medieval Hungary, 895-1526. London: I.B. Tauris, 2005.
GALL, Franz. “Die ‘Herzoge’ von Mödling.” In: Archiv für österreichische Geschichte 120, 1954.
HERWIG, Wolfram. Österreichische Geschichte 378 - 907. Grenzen und Räume - Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung. Wien: Ueberreuter, 1995.
JASINSKI, Kazimierz. Rodowód Piastów śląskich: Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Wyd. 2. popr. Krakow: Avalon, 2007.
LECHNER, Karl. Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246. Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 1976.
LYON, Jonathan R. Princely Brothers and Sisters: The Sibling Bond in German Politics, 1100-1250. Ithaca and London: Cornell University Press, 2013.
NOVOTNÝ, Václav. České dějiny I./II., Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1913.
POHL, Walter – VACHA, Brigitte. Die Welt der Babenberger: Schleier, Kreuz und Schwert. Graz; Wien; Köln: Styria, 1995.
SCHEIBELREILER, Georg. Die Babenberger. Reichsfürsten und Landesherren. Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 2010.
SOMMER, Petr – TŘEŠTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef (edd.). Přemyslovci: Budování Českého státu. Praha: NLN, 2009.
VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy, Díl 1, Středověká Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1991
VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české. 3. sv. 1250-1310. Praha: Paseka, 2002.
WIHODA, Martin. Morava v době knížecí 906-1197. Praha: NLN, 2010.
WRZESIŃSKI, Wojciech (ed.). Dolny Ślask: monografia historyczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK