Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zrcadlo, kdo je tu nekrásnější? Společenskovědní aspekty (sebe)prezentace na sociálních sítích
Název práce v češtině: Zrcadlo, kdo je tu nekrásnější? Společenskovědní aspekty (sebe)prezentace na sociálních sítích
Název v anglickém jazyce: Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Social science aspects of self-presentation on social networks
Klíčová slova: sociální sítě, komunikační technologie, sebeprezentace, soukromí
Klíčová slova anglicky: social network, communication technology, self-presentation, privacy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.04.2020
Datum zadání: 21.04.2020
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude kriticky zabývat aspekty prezentace lidí na internetu a zejména na sociálních sítích. Cílem je odpovědět na otázku, s kterými pozitivními a negativními jevy je spjata (sebe)prezentace lidí na sociálních sítích a jaké jsou příčiny a důsledky v sebepojetí ovlivňovaném interakcemi prostředkovanými digitálně. Práce bude mít teoretickou i empirickou povahu; bude vycházet ze společenskovědní literatury o proměnách jednotlivce i společnosti ve vztahu k prezentování se na sociálních médiích, a bude tudíž zkoumat i vztah těchto proměn k vývoji komunikačních technologií.
Seznam odborné literatury
1. ANDERSON, Benedikt. Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1490-8.

2. BERGER, John. Způsoby vidění. V Praze: Labyrint, 2016. ISBN 978-80-87260-78-4.

3. COVER, Rob. Digital Identities: Creating and Communicating the Online Self. Boston: Academic Press/Elsevier. 2016. ISBN 978-0-12-420083-8.

4. GOFFMAN, Erving. Interaction ritual: essays in face-to-face behavior. Chicago: Aldine Pub. Co, 1967.

5. GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. V Praze: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1.

6. HOGAN, Bernie. The Presentation of Self in the Age od Social Media: Distinguishing Performances and Exhibition Online. Technology & Society. 2010.

7. HOSAM, Al-Samarraie a kol. Personality and individual differences: the potential od using preferences for visual stimulo to predict the Big Five traits. Cogniction, Technology & Work. 2018.

8. HRDINA, Matouš, DAŇKOVÁ, Hana, KOPECKÁ, Ludmila. Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích. Člověk v tísni o.p.s. 2017.

9. LAMPIEN, Airi, LEHTIEN, Vilma, LEHMUSKALLIO, Asko, TAMMINEN, Sakari. We’re in It Together: Interpersonal Managment od Disclosure inSocial Network Services. Helsinky: ACM. 2011.

10. LITT, Eden. Knock, Knock. Who’s there? The Imagined Audience. Journal od Broadcasting & Electronic Media. 2012

11. MACEK, Jakub. Média v pohybu: k proměně současných českých publik. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8033-1.

12. MARWICK, Alice. I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society. 2010.

13. MCLUHAN, Marshall. Understanding Media: the extensions of man. New York: New American Library, 1964.

14. NADKARNI, Ashwini, HOFMANN, Stefan. Why do we use Facebook?. Personality and Individual Differences. 2012.

15. PAPACHARISSI, Zizi. A networked self: identity, community and culture on social network sites. New York: Routledge,2011. ISBN 9780203876527.

16. POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku, V Praze: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3306-0.

17. RUI, Jian, STEFANONE, Michael A. Strategic self-presentation online: A cross cultural study. Computers in Human Behavior. 2013

18. SCHLENKER, Barry R., LEARY, Mark R. Social Anxiety adn Self-Presentation: A Conceptualization and Model. Psychological Bulletin. 1982.

19. Van DIJCK, José. ‘You have one indentity‘: performing the self on Facebook and Linkedln. Media, Culture & Society. 2013.

20. WIEDERHOLD, Brenda Kay. Special Issue on VR and Pain. CyberPsychology, Behavior & Social Networking. 2014.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis is going to deal with the self-presentation aspects of people who interact in social networks. The thesis aims to answer the question which positive and negative phenomena are related to the self-presentation of people on social networks and what are the causes and consequences of the self-identity reflected, and created, in a digital way. The thesis will be both theoretical and empirical, reflecting the changes in society and their connections to self-presentation in the social media world while exploring the development of communication technologies and their impact ot those changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK