Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Virtuální realita v ucelené rehabilitaci osob s míšní lézí
Název práce v češtině: Virtuální realita v ucelené rehabilitaci osob s míšní lézí
Název v anglickém jazyce: Virtual Reality in Comprehensive Rehabilitation of People with Spinal Cord Injury
Klíčová slova: terapeutické video, zrcadlové neurony, poranění míchy, sociálně rehabilitační pobyt, Centrum Paraple, o.p.s.
Klíčová slova anglicky: Therapeutic Video, Mirror Neurons, Spinal Cord Injury, Social Rehabilitation Stay, Centrum Paraple, o.p.s
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2020
Datum zadání: 28.04.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, P8, E3 -224, Posluchárna TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: MUDr. Simona Majorová
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Michaela Malá
Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cíl práce:

Cílem práce je zkoumání možností využití virtuální reality v ucelené rehabilitaci osob po míšní lézi. Konkrétně bude pozornost zaměřena na zkoumání povědomí o VR (předchozí zkušenosti a názory) a subjektivní reakce na jednu terapeutickou lekci VR v rámci sociálně rehabilitačního pobytu v Centru Paraple (fyzické pocity, psychické pocity a zájem do budoucna).

Intervence
V průběhu 6 měsíců bude realizováno šetření u klientů Centra Paraple, kteří budou na sociálně rehabilitačním pobytu. Data od klientů budou shromažďována dotazníkovou metodou. Vstupní dotazník klienti vyplní před aplikací terapeutického videa formou virtuální reality a výstupní dotazník po zhlédnutí videa.
Seznam odborné literatury
BAUER, J.; MICHŇOVÁ, I. Proč cítím to, co ty. Intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5737-7.FALTÝNKOVÁ, Z., KŘÍŽ, J. Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí: Příručka pro praktické lékaře [online]. 2012 [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: https://www.spinalcord.cz/…pdfFUCHS, P.; MOREAU, G.; GUITTON, P. Virtual reality. Concepts and technologies. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011. ISBN 978-0-203-80295-3.


PÁNEK, D., T. NOVÁKOVÁ, M. BRUNOVSKÝ, J. KOŠŤÁLOVÁ a D. PAVLŮ. Vliv aktivního pohybu a pasivního sledování stejného pohybu na elektrickou mozkovou aktivitu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, 25(4), s. 152-157. ISSN 1211-2658.POLÁK, A., D. PÁNEK a D. PAVLŮ. První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, 24(2), s. 116-122. ISSN 1211-2658.WENDSCHE, P. Poranění míchy. Ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-504-4.
Předběžná náplň práce
1 ÚVOD 13
TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 15
2 ANATOMIE PÁTEŘE A MÍCHY 15
2.1 Anatomie páteře 15
2.1.1 Stavba obratlů 15
2.1.2 Krční obratle (vertebrae cervicales) 16
2.1.3 Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) 18
2.1.4 Bederní obratle (vertebrae lumbales) 18
2.1.5 Kost křížová (os sacrum) 18
2.1.6 Kost kostrční (os coccygis) 18
2.2 Anatomie míchy 19
3 MÍŠNÍ LÉZE 21
3.1 Definice 21
3.2 Incidence, epidemiologie 21
3.3 Příznaky poranění míchy v akutní fázi 22
3.4 Klinický obraz, výše poškozeného segmentu 22
3.4.1 Pentaplegie (C1–C3) 23
3.4.2 Tetraplegie (kvadruplegie; C4–C8) 23
3.4.3 Vysoká paraplegie (Th1–Th6) 23
3.4.4 Nízká paraplegie (Th10–L) 24
3.5 Míšní šok (spinální šok) 24
3.6 Komplikace míšního poranění v chronické fázi 25
3.6.1 Dekubity 25
3.6.2 Poruchy močení 26
3.6.3 Poruchy defekace 28
3.6.4 Poruchy dýchání a vykašlávání 29
3.6.5 Poruchy termoregulace 29
3.6.6 Spasticita, spasmy 30
3.6.7 Autonomní dysreflexie 30
3.6.8 Neuropatická bolest 31
3.6.9 Poruchy sexuálních funkcí 32
3.6.10 Osifikace 32
3.6.11 Odvápnění kostí (osteoporóza), zlomeniny 33
3.7 Systém péče o pacienty s míšní lézí 33
3.7.1 Akutní a postakutní fáze 33
3.7.2 Chronická fáze 34
3.7.3 Reintegrační fáze 35
4 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DLE ASIA 38
5 ZRCADLOVÉ NEURONY 41
5.1 Historie 41
5.2 Zrcadlové neurony u opic 41
5.2.1 Pokusy na opicích 42
5.2.2 Kanonické a zrcadlové neurony 42
5.2.3 Dělení zrcadlových neuronů 43
5.3 Zrcadlové neurony u člověka 45
5.3.1 Senzorické zrcadlové neurony 46
5.3.2 Oblasti výskytu zrcadlových neuronů u lidí 47
5.3.3 Systém zrcadlových neuronů a dráždivost míchy 49
5.3.4 Výzkumy zrcadlových neuronů a diagnózy 49
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK