Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kategoria “swój-obcy” w polskich tekstach hip-hopowych
Název práce v jazyce práce (polština): Kategoria “swój-obcy” w polskich tekstach hip-hopowych
Název práce v češtině: Kategorie „vlastní a cizí“ v polských hiphopových textech
Název v anglickém jazyce: “Friend and foe” category in polish hip-hop texts
Klíčová slova: językowy obraz świata|kategoria swój-obcy|hip-hop
Klíčová slova anglicky: language picture of the world|friend-foe category|hip-hop
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: polština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2020
Datum zadání: 25.03.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.05.2020
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Michala Benešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je rekonstrukce jazykového obrazu vlastního a cizího na základě shromážděných textů hiphopových písní. Teoretická část práce bude věnována základním aspektům teorie lingvistického obrazu světa a také historii hudebního žánru hip hop v polském prostředí. Materiál pro analytickou část poskytnou písňové texty vybraných skupin starší polské hiphopové generace (např. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), ale i té mladší (např. OSTR, Donatan, Małpa, Taco Hemingway). S pomoci analýzy jejich obsahu se autor pokusí zrekonstruovat v nich obsažený obraz vlastního a cizího na základě základních kategorií, jakými jsou např. „místo“, „osoba“, „názor“ nebo „čas“. Analyzovány budou texty z různých časových období, což umožní odpovědět na otázku, jak a zda se rekonstruovaný obraz v průběhu času mění.
Seznam odborné literatury
ДЗЮБА Е.В. Лингвокогнитивная категоризация в русском языковом сознании: монография. Екатеринбург: ЕГПУ, 2015.
КОРНИЛОВ О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. Москва: КДУ, 2011.
BARTMIŃSKI, J. Jazyk v kontextu kultury: dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky. Praha: Karolinum, 2016.
BARTMIŃSKI, J. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
BARTMIŃSKI, J. Stereotypy mieszkają w języku: studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
GRZEGORCZYKOWA, R. Filozoficzne aspekty kategorizacji. In: Językowa kategoryzacja świata. Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1996.
LIS, S. Hip-hop w Polsce: ogólna charakterystyka subkultury. Tarnobrzeg: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2014.
MOCH, W. Hip hop - kultura miasta: leksyka subkultury hiphopowej w Polsce. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008.
POKORNÝ, J. a HANULIAK, J. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada, 2010.
ŻUK, G. Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków. In: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec, Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK