Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche
Název práce v jazyce práce (němčina): Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche
Název práce v češtině: Galicismy v němčině: korpusová analýza
Název v anglickém jazyce: Gallicisms in German: a Corpus-Based Study
Klíčová slova: galicismy|současná němčina|korpusová analýza|pravopis|DeReKo
Klíčová slova anglicky: gallicisms|contemporary German|corpus-based analysis|spelling|DeReKo
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2018
Datum zadání: 28.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem vznikající bakalářské práce je užití německých lexikálních výpůjček z francouzského jazyka, a to se zvláštním zřetelem na jejich pravopisnou podobu. Cílem je popsat charakteristické rysy galicismů v procesu přejímání, dále ortografickou recepci mluvčími němčiny. Jde o korpusovou analýzu typu "corpus-based", výchozím zdrojem dat se stane "Německý referenční korpus" (DeReKo). Zkoumané lexikální jednotky budou čerpány z volně dostupného seznamu nejčastějších galicismů v současné němčině. Výstupem bude kvantitativní analýza, která zavdá vzniku seznamu nejfrekventovanějších galicismů v dnešní němčině a jejich variant.
Seznam odborné literatury
ČERMÁK, František. Korpus a korpusová lingvistika. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 268 stran. ISBN 978-80-246-3710-5. DOHALSKÁ, Marie a SCHULZOVÁ, Oľga. Fonetika francouzštiny. Čtvrté vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 236 stran. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3149-3. HELBIG, Gerhard a BUSCHA, Joachim. Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht.Berlin: Langenscheidt, [2007?], ©2001. 654 s. ISBN 978-3-468-49493-2. HENDRICH, Josef, TLÁSKAL, Jaromír a RADINA, Otomar. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8. MACHAČ, Pavel. Výslovnost němčiny: poznámky z teorie a cvičení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2008. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1568-4. MAUROIS, André. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994. ISBN 80-7106-098-4. MISTRÍK, Jozef. Lingvistický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. ISBN 80-08-02704-5. PÁTKOVÁ, Linda. Gallizismen in der deutschen Gegenwartssprache, ihre Korpusanalyse und lexikographische Bearbeitung.Praha, 2009. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí práce Marie Vachková. POLENZ, Peter von. Geschichte der deutschen Sprache. 9., überarb. Aufl. Berlin: Gruyter, 1978. Sammlung Göschen. ISBN 3-11-007998-4. POVEJŠIL, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. 3. vyd. Praha: Academia, 1994. 313 s. ISBN 80-200-0076-3. SCHIPPAN, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 1. Aufl. Leipzig: Bibliograph. Inst., 1984. 306 s. ŠABRŠULA, Jan. Vědecká mluvnice francouzštiny: celost. vysokošk. učebnice. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 386 s. VICAIRE, Xenie. Лексические галлицизмы в русском языке. Praha, 2009. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Hana Žofková. WALTER, Henriette. Le français dans tous les sens. Paris: R. Laffont, 1988. 384 s. La Fontaine des sciences. ISBN 2-221-05254-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK