Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interkulturní výchova zprostředkovaná dětem v MŠ prostřednictvím práce s knihou
Název práce v češtině: Interkulturní výchova zprostředkovaná dětem v MŠ prostřednictvím práce s knihou
Název v anglickém jazyce: Intercultural education mediated by children in kindergarten through work with book
Klíčová slova: Interkulturní výchova, akční výzkum, mateřská škola, práce s knihou, jinakost
Klíčová slova anglicky: The Intercultural education, action research, kindergarten, working with a book, otherness
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2020
Datum zadání: 13.03.2020
Datum a čas obhajoby: 19.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Klára Martinovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je navrhnout 6 lekcí zprostředkujících dětem v mateřské škole různé druhy jinakosti, realizovat je ve dvou odlišných mateřských školách a reflektovat je. Na základě reflexe (své vlastní a od dětí) formulovat doporučení pro učitele - jaké knihy a jaké způsoby zprostředkování tohoto tématu se nejvíce osvědčily.
Diplomantka na základě studia relevantní literatury navrhne 5 lekcí se zaměřením na různé typy interkulturní výchovy: homosexualita, kultura, jinakost, pocit obyčejnosti, které bude realizovat a reflektovat ve dvou mateřských školách (státní MŠ a soukromá MŠ se zaměřením na Montessori pedagogiku).

Vybraná literatura pro děti pro jednotlivé lekce:
1. Tango, skutečný příběh jedné tučňáčí rodiny- Justin Richardson, Peter Parnell (homosexualita)
2. Modrý tučňák – Petr Horáček (jinakost)
3. Husa Líza- Petr Horáček (obyčejnost versus výjimečnost)
4. Vajíčko, vajíčko, vajíčko – Eric Battut (rozdílnost jazyků a jinakost)
5. Jaké svátky slaví děti celého světa – Helena Haraštová, Pavla Hanáčková
(rozdílná kultura)

Seznam odborné literatury
BALVÍN, Jaroslav. Romové a etika multikulturní výchovy: 13. setkání Hnutí R v Brně a Rudňanech : 6.-8. května 1999. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999. .. setkání Hnutí R. ISBN 80-902461-0-9.

CÍLKOVÁ, Eva a Petra BOREŠOVÁ. Náměty pro multikulturní výchovu: poznáváme jiné národy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-238-6.

ČAKRTOVÁ, Michaela. Začněme třeba takhle--. 1. vyd. Praha: Česká rada dětí a mládeže, 2007. ISBN 978-80-254-1555-9.

ČERMÁKOVÁ, Jarmila Hannah. Ty + Já = kamarádi: hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu. Vyd. 1. Ilustroval Jarmila MAREŠOVÁ. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-76-5.

DOLÁKOVÁ, Sylvie. Umíte to s pohádkou?: práce s příběhy v MŠ a ZŠ. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0933-1.

HOMOLOVÁ, Kateřina. Čtenářská propedeutika. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7368-657-4.

CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 572 s.

KOŠŤÁLOVÁ, H. (ed.). Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu. Kritické myšlení a Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Praha 2005.

KREJČOVÁ, Věra, Jana KARGEROVÁ a Zora SYSLOVÁ. Individualizace v mateřské škole. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0812-9.

OPRAVILOVÁ, Eva. Kniha jako prostředek výchovy. Praha: Univerzita Karlova, 1984.

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Triton, 2011.

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova : Teorie - praxe - výzkum. 1.vyd. Praha : ISV, 2001.
196 s. ISBN 80-85866-72-2.

TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.

Odborná literatura pedagogického a psychologického zaměření vzhledem k tématu zadané bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK