Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj voltampérometrického stanovenia N-[3,5-bis(trifluómetyl)-fenyl]-1-hydroxynaftalén-2-karboxamidu na elektróde zo skleného uhlíka
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vývoj voltampérometrického stanovenia N-[3,5-bis(trifluómetyl)-fenyl]-1-hydroxynaftalén-2-karboxamidu na elektróde zo skleného uhlíka
Název práce v češtině: Vývoj voltametrického stanovení N-[3,5-bis(trifluomethyl)-fenyl]-1-hydroxynaftalen-2-karboxamidu na elektrodě ze skelného uhlíku
Název v anglickém jazyce: Development of Voltammetric Determination of N-[3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyl]-1-hydroxynaphthalene-2-carboxamide on Glassy Carbon Electrode
Klíčová slova: N-[3,5-bis(trifluórmetyl)-fenyl]-1-hydroxynaftalén-2-karboxamid, sklený uhlík, diferenčná pulzná voltampérometria, cyklická voltampérometria
Klíčová slova anglicky: N-[3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyl]-1-hydroxynaphthalene-2-carboxamide, glassy carbon, differential pulse voltammetry, cyclic voltammetry
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2020
Datum zadání: 27.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.07.2021
Oponenti: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Navrhovaný projekt je zaměřen na studium nově syntetizovaných látek připravených na Ústavu chemických léčiv, VFU Brno, z nichž některé vykazují antibakteriální a protinádorovou aktivitu a představují značný potenciál pro design nových léčiv. Tyto látky jsou výsledkem snahy o návrh nových antibiotických chemoterapeutik v souvislosti s nemocemi jako tuberkulóza, které zažívají vzrůst počtu případů. Zintenzivnění této snahy je dále podporováno nástupem rezistentních kmenů bakterií. Biologická aktivita těchto látek je vyšší nebo porovnatelná s běžně užívanými léčivy, přičemž tento rozdíl je nejpatrnější při testování rezistentních kmenů. Pozornost bude věnována hlavně vztahu mezi elektrochemickými daty a antibakteriální, resp. protinádorovou aktivitou, objasnění mechanismu elektrodových reakcí a sledování produktů oxidace a redukce, což může přispět k rozšíření znalostí o biologické aktivitě a funkci těchto látek; o jejich biochemické transformaci nebo způsobu účinku. Zároveň bude výsledků využito pro vývoj metod použitelných ke stanovení těchto látek ve zvolených matricích. Projekt se opírá o spolupráci s Ústavem chemických léčiv FaF VFU Brno, FaF Univerzity Komenského, Bratislava a Biofyzikálním ústavem AV ČR. Přitom bude navazováno na již publikované pilotní studie [1,2]. Projekt bude realizován v rámci elektroanalytického týmu na Katedře analytické chemie, který garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do diplomové práce. [1] J. Gajdár, T. Goněc, J. Jampílek, M. Brázdová, Z. Bábková, M. Fojta, J. Barek, J. Fischer, Voltammetry of a Novel Antimycobacterial Agent 1-Hydroxy-N-(4-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide in a Single Drop of a Solution, Electroanalysis 30 (2018) 38-47.http://doi.org/10.1002/elan.201700547 [2] J. Gajdár, K. Tsami, H. Michnová, T. Goněc, M. Brázdová, Z. Soldánová, M. Fojta, J. Jampílek, J. Barek, J. Fischer, Electrochemistry of ring-substituted 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides: Relation to structure and biological activity, Electrochim. Acta 332 (2020) 135485.https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.135485
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK