Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řečové charakteristiky Haškova Švejka v ruských překladech se zaměřením na rovinu humoru a satiry
Název práce v češtině: Řečové charakteristiky Haškova Švejka v ruských překladech se zaměřením na rovinu humoru a satiry
Název v anglickém jazyce: Speech characteristics of Hašek’s Švejk in Russian translations with a special focus on humour and satire
Klíčová slova: Haškův Švejk|ruské překlady|humor a satira|řečové charakteristiky
Klíčová slova anglicky: Hašek’s Švejk|Russian translations|humour and satire|speech characteristics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2018
Datum zadání: 03.07.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.07.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Anna Rosová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se zaměří na analýzu řečových charakteristik Švejka v románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v ruských překladech, mezi nimiž svou jazykovou kvalitou vyniká dnes již kanonizovaný převod Pjotra Bogatyrjova. Stěžejní část práce bude spočívat v analýze vybraných Švejkových replik v česko-ruském srovnávacím plánu včetně porovnání a kritického zhodnocení variantních překladatelských řešení. Předpolí pro tuto analýzu bude tvořit podrobný popis různých rovin humoru a satiry ve výchozím textu, dále charakteristika Švejka jako specifického literárního typu tvořícího součást české národní identity a rovněž překladatelské portréty jednotlivých ruských překladatelů Haškova románu.
Seznam odborné literatury
JEDLIČKA, Josef. České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1992. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012. POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975. POLJAKOV, Dmitrij – SKORVID, Sergej. „Ohlas písní českých“ v Rusku dříve a dnes. Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana, 2009. HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Praha: Knihy Omega, 2017. ГАШЕК, Ярослав. Похождения бравого солдата Швейка (пер. БОГАТЫРЕВ, Пётр). Москва: Художественная литература, 1982. СОЛОУХ, Сергей. Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Dostupné z: https://coollib.com/b/315620/read#t4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK