Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj anesteziologické sestry
Název práce v češtině: Historický vývoj anesteziologické sestry
Název v anglickém jazyce: Historical Development of Anesthesiology Nurse
Klíčová slova: Historie ošetřovatelství, anesteziologická sestra, anesteziologie, rozhovory, kompetence, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: History of nursing, nurse anesthetist, anesthesiology, interviews, competences, education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Kulířová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2016
Datum zadání: 29.04.2016
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Studničkova 7, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Lenka Jeřábková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Obsah závěrečné práce má odpovídat nárokům kladeným na odborný text. Práce je teoreticko-praktického charakteru.Styl musí být odborný, věcný, stručný a používající přesně definované pojmy, bez gramatických a stylistických chyb. Struktura závěrečné práce odpovídá v podstatě struktuře původního článku.Vypracování práce se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Hlavní metodou při zpracovávání diplomové práce bude studium historických dokumentů, archiválií, a následné chronologické uspořádání získaných dat v určitých časových etapách.
Seznam odborné literatury
1.MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3642-6. 2.WICHSOVÁ, Jana. Sestra a perioperační péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3754-6. 3. LARSEN, Reinhard. Anestezie. Vyd. 1. čes. Praha: Grada, 1998. Sestra (Grada). ISBN 80-716-9179-8. 4. PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2008. Sestra (Grada). ISBN 978-80-7368-506-5. 5. KUTNOHORSKÁ, Jana a Regina SLOWIK. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2008. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3224-4. 6. DRÁBKOVÁ, Jarmila (ed.). Základy anesteziologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1981 7. . STAŇKOVÁ, Marta. České ošetřovatelství: praktické příručky pro sestry. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. Praktické příručky pro sestry. ISBN 80-7013-329-5. 8. THATCHER, Virginia Sarah a . History of anesthesia: with emphasis on the nurse specialist. New York: Garland, 1953. Sestra (Grada). ISBN 08-240-6525-5. 9. Vyhláška MZ č. 55/2011 Sb., O činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů. 01. 03. 2011. ISSN 1211-1244 10. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., O oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. In: Sbírka zákonů. 11. 01. 2010. ISSN 1211-1244 11. Nurse Anesthesia MSN http://www.nursing.pitt.edu/degree-programs/master-science-nursing-msn/msn-program-majors/nurse-anesthesia-msn 12. Timeline of AANA History, Pre - AANA. AANA [online]. 2010 [cit. 2012-06-30]. Dostupné z: http://www.aana.com/resources2/archives-library/Pages/Tmeline-of-AANA-History,-Pre-AANA.aspx
Předběžná náplň práce
Řešitelka se zaměří na zmapování historického vývoje ošetřovatelství v anestoziologické, resuscitační a intenzivní, péči v ČR od vzniku oboru po současnost. Zaměří se na obsah i právní regulaci jejího vzdělávání, vývoj a časovou komparaci jejích kompetencí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Researcher will focus on mapping the historical development of nursing in anestoziology and intensive care in the Czech Republic since the beginning of this field until today. Theses will be concentrated on content and legal regulation of education, development and chronological comparison of its competence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK