Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce učitelů na malotřídní základní škole: případová studie
Název práce v češtině: Spolupráce učitelů na malotřídní základní škole: případová studie
Název v anglickém jazyce: Cooperation of teachers on small school with composite classes: case study
Klíčová slova: klima školy, učitelský sbor, vedení, spolupráce učitelů, malotřídní škola
Klíčová slova anglicky: school climate, teaching staff, school management, teacher cooperation, small school with composite classes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Pěnička
Řešitel: Mgr. Eliška Plavcová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2020
Datum zadání: 17.02.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Trnková, K., Knotová, D., & Chaloupková, L. (c2010). Málotřídní školy v České republice: [malotřídky]. Brno: Paido.
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál
Šťáva, J. (2003). Vliv managementu školy na její klima. In Chráska, M., Tomanová, D., Holoušková. D. Klima současné české školy. Sborník příspěvků z11. Konference ČPdS. Brno : Konvoj, spol. s r. o.
Stankovič, D. (2009). Kolegiální vztahy a zapojení učitelů do rozvoje školy. Studia paedagogica.
Pol, M., & Lazarová, B. (1999). Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy. Praha: Agentura Strom
EMMEROVÁ, K.(2000). Málotřídky v současném prostředí českého venkova. Studia Paedagogica, roč. 47, č. 3-4, ISSN 1803-7437.
HENDL, J.(2005).Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 80-7367-040-2
MAREŠ, J.(2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, roč. 65, č. 2. ISSN 2336-2189.
MUSIL, F. &SEDLÁČEK J. (1964).Naše málotřídní školy: příručka ke studiu a praxi. Praha: SPN
TRNKOVÁ, K.(2008). Obce s malotřídkou. Studia peadagogica,roč. 13, č. 1, ISSN 1211-6971
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je analýza a následný popis toho, jak probíhá spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na vybrané malotřídní škole, jakým způsobem funguje spolupráce v praxi. Teoretická část této práce se věnuje charakteristice malotřídních škol na našem území, dále se zaměřuje na osobnost učitele, na prostředí a klima, ve kterém pedagogičtí pracovníci spolupracují. V poslední kapitole teoretické části, je uvedena spolupráce jako téma. Jsou zde definovány základní pojmy, které se spoluprací mezi pedagogickými pracovníky na malotřídní škole souvisí. Mezi takové pojmy patří malotřídní škola, osobnost učitele, profesní rozvoj, klima a prostředí školy, spolupráce.V teoretické části je zmíněna spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem, protože v dnešní době je asistent nedílnou součástí pedagogického sboru.
Empirická část práce obsahuje případovou studii vybrané malotřídní školy, jak na této škole konkrétně spolupráce probíhá. V práci se využívají tyto metody sběru: pozorování, rozhovor a dotazníkové šetření. Následuje analýza získaných dat a vyhodnocení situace.

Případová studie odpovídá na hlavní výzkumnou otázku:"Jak přesně funguje a probíhá spolupráce na vybrané malotřídní škole?"
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to analyze and describe how the cooperation of pedagogical workers in selected a Little Class School, how cooperation works in practice. The theoretical part deals mainly with characteristic of Little Class school in the Czech republic, further focuses on teacher´s personality, on the school climate and its environment where pedagogical employees work together. In the last chapter of theoretical part, cooperation as a topic is mentioned. It defines the basic concepts that are related to cooperation between educators. These concepts include Little Class school, teacher personality, professional development, climate and school environment, cooperation. In the theoretical part, cooperation between teacher and teaching assistant is also mentioned.

The empirical part of the thesis contains a case study of a selected a Little Class school and how the cooperation takes place at this school. In the diploma thesis, these collection methods were used: observation, interview and questionnaire. Following is an analysis of the data collected and an assessment of the situation. This research showed interesting results. In the empirical part of diploma thesis are used knowledge from the theoretical part.

The case study answers to the main research question:" How does the cooperation function and take place at a small school with composite classes?"
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK