Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s textem v muzejních expozicích
Název práce v češtině: Práce s textem v muzejních expozicích
Název v anglickém jazyce: Text use in museum exhibitions
Klíčová slova: muzejní texty|informační panely|texty v expozicích|muzejní komunikace|návštěvnická zkušenost|muzejní popisky
Klíčová slova anglicky: museum texts|information panels|texts in exhibitions|museum communication|visitor experience|museum labels
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2020
Datum zadání: 06.05.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá muzejními texty, které jsou prostředkem ovlivňujícím vyznění a úspěšnost expozice z pohledu návštěvníka.V teoretické části bude text představen jako součást systému muzejní komunikace a výsledek mezioborové spolupráce muzejních týmů. Práce seznámí s typologií muzejních textů, úrovní muzejních textů a její součástí bude rovněž analýza muzejního textu z hlediska obsahového i formálního. Při práci s textem, ale i jeho finální prezentaci, se setkáváme s řadou úskalí, která v konečném důsledku dopadají především na návštěvníka jako příjemce informací. V praktické části práce se zaměříme na úvodní panel k výstavě a popisky prezentovaných exponátů. Pomocí metod kvalitativního výzkumu budeme zkoumat přínos textu pro návštěvníka a jeho individuální vnímání textů coby součásti muzejní prezentace. Sběr dat bude probíhat na základě analýzy dokumentů a pomocí rozhovorů s návštěvníky. Práce přispěje k nalezení vztahu mezi formou, obsahem textu a jeho vnímáním návštěvníkem a zjištění, zda texty úvodních panelů a popisků mají pro návštěvníka nějaký přínos ev. jaký.

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
HENDL, Jan, 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-485-4.
SAMSON, Denis, 2000. Le parcours de lecture des visiteurs: théories et méthodes appliquées à l’évaluation formative des panneaux de l’exposition de préfiguration. La Muséologie des sciences et ses publics. Regards croisés sur la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum national d'Histoire naturelle [online]. Paris: Presses Universitaires de France, 2000, 145-158 [cit. 2020-04-24]. Dostupné z:https://www.cairn.info/la-museologie-des-sciences-et-ses-publics--9782130509202-page-145.htm
MCMANUS, PAULETTE M., 1989. Oh, Yes, They Do: How Museum Visitors Read Labels and Interact with Exhibit Texts. Curator: The Museum Journal [online]. 32(3), 174-189 [cit. 2020-04-24]. DOI: 10.1111/j.2151-6952.1989.tb00718.x. ISSN 00113069. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1111/j.2151-6952.1989.tb00718.x
Informace o sbírkách a o muzeu: texty , popisky a panely, 2011. Muzeum bez bariér: Centrum pro prezentaci kulturního dědictví [online]. Praha, 2011, 2003, 29-33 [cit. 2020-04-24]. Dostupné z:http://emuzeum.cz/admin/files/Muzea-pro-vsechny.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK