Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání strategií zvládání stresu v manažerské práci ve vztahu k pracovní spokojenosti
Název práce v češtině: Využívání strategií zvládání stresu v manažerské práci ve vztahu k pracovní spokojenosti
Název v anglickém jazyce: The Using of Coping Strategies among Managers in the Terms of Job Satisfaction
Klíčová slova: copingové strategie|stres|zvládání stresu|pracovní spokojenost|manažeři
Klíčová slova anglicky: coping strategies|stress|stress management|job satisfaction|managers
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2019
Datum zadání: 06.12.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2021
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat tématem stresu v zaměstnání a rozpracuje problematiku využívání copingových strategií zaměstnanci na vedoucích pozicích. Jak vyplývá z charakteru manažerské práce, tato cílová skupina bývá vystavována častějšímu působení stresových situací a je nucena vypořádávat se s větší psychickou zátěží, na rozdíl od řadových zaměstnanců. Cílem bakalářské práce je postihnout využívané copingové strategie u cílové skupiny zaměstnanců na vedoucích pozicích a ověřit, zda má jejich způsob vyrovnávání se se stresem rozhodující vliv na pracovní spokojenost. Východiskem jsou dosud provedené výzkumy, které se okrajově zabývají právě souvislostmi mezi copingovými strategiemi a pracovní spokojeností. Z těchto zdrojů vychází struktura práce, ve které se budu zabývat základními pojmy jako stres a psychická zátěž, následně aplikovanými do pracovního prostředí, dále zpracuji problematiku pracovní spokojenosti a popíšu faktory, které ji ovlivňují. Následně uvedu výčet copingových strategií, jejichž využívání bude součástí empirického šetření, které bude realizováno formou kvantitativního výzkumu. V rámci šetření se zaměřím na ověření vztahu mezi copingovými strategiemi a pracovní spokojeností u zaměstnanců na manažerských pozicích v České republice, a to prostřednictví dotazníku životní spokojenosti a Tobinova inventáře copingových strategií. Výzkumný vzorek bude obsahovat přibližně 70 respondentů z vybraných energetických firem.

Předběžná struktura práce:

1 Psychická zátěž a stres
1.1 Psychická zátěž
1.2 Stres
1.3 Stres v pracovním prostředí
1.3.1 Zdroje pracovního stresu
1.3.2 Syndrom vyhoření
1.3.3 Prevence stresu v práci
2 Pracovní spokojenost
2.1 Faktory pracovní spokojenosti
2.1.1 Vnitřní faktory pracovní spokojenosti
2.1.2 Vnější faktory pracovní spokojenosti
2.1.3 Dopady stresu na pracovní spokojenost
3 Copingové strategie
3.1 Ofenzivní strategie zvládání stresu
3.2 Defenzivní strategie zvládání stresu
3.3 Další možná pojetí
4 Empirické šetření: Využívání copingových strategií v manažerské práci ve vztahu k pracovní spokojenosti
Seznam odborné literatury
BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-064-3.

ČÁP, Jan. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha: SPN, 1968. ISBN 14-028-68

DRUCKER, Peter. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-021-X.

FINK, George. Encyklopedia of Stress. Cambridge: Academic Press, 2000. ISBN 0-12-226738-9

HOUDMONT, Jonathan a Stavroula LEKA. Contemporary occupational health psychology: global perspectives on research and practice. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2014. ISBN 978-04-706-8265-4.

JOSHI, Vinay. Stres a zdraví. Praha: Portál, 2007. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-7367-211-9.

LAZARUS, Richard S. Psychological Stress and the Coping Process. New York: McGraw-Hill, 1966. McGraw-Hill series in psychology. ISBN neuvedeno.

MATOUŠEK, Oldřich. Pracovní stres a zdraví. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2003. Bezpečný podnik. ISBN 80-903604-1-6.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. Manažer. ISBN 978-80-247-4221-2.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. Psyché. ISBN 80-247-0577-X.

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5646-2.

ROBBINS, Stephen P. a Mary K. COULTER. Management. Praha: Grada, 2004. Profesionál. ISBN 80-247-0495-1.

SPARKS, Kate, Brian FARAGHER a Cary COOPER, Well-being and Occupational Health in the 21st Century Workplace. Journal of Occupational and Organizational Psychology [online]. 2001, 74(4), 489–509. ISSN 0963-1798. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.440&rep=rep1&type=pdf

STOCK, Christian. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3553-5.

ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL a Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0448-5.

WELBOURNE, Jennifer L., Donald EGGERTH, Tara A. HARTLEY, et al. Coping strategies in the workplace: Relationships with attributional style and job satisfaction. Journal of Vocational Behavior [online]. 2007, 70, 312–325. ISSN 0001-8791. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879106001151.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK