Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání
Název práce v češtině: Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Work with children with postponement of school entrance in current practice of pre-school education
Klíčová slova: odklad školní docházky, nástup do školy, školní zralost, školní připravenost, spolupráce mateřské a základní školy
Klíčová slova anglicky: school attendance postponement, school commencement, school readiness, cooperation of kindergarten and a primary school
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2019
Datum zadání: 30.01.2020
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Pěnička
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá problematikou odkladů školní docházky (OŠD). Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je přiblíženo pojetí školní zralosti a připravenosti v současné české a zahraniční odborné literatuře i vývoj problematiky OŠD na našem území v průběhu 20. a 21. století. Dále je zpracována tématika odkladu školní zralosti z hlediska legislativy a také možnosti podpory dítěte s OŠD v preprimárním vzdělávání. Téma bude zkoumáno v kontextu nových podmínek v předškolním vzdělávání, tedy mj. v souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání pro děti od 5 let. Cílem praktické části bakalářské práce je porovnat práci s dětmi s odkladem školní docházky v mateřských školách na Vysočině a vybraných částech Prahy. Výzkumnou metodou je polostrukturovaný dotazník pro ředitelky a učitelky mateřských škol a prvního stupně ZŠ a dále rozhovor s vybranými ředitelkami a učitelkami MŠ a prvního stupně ZŠ.
Seznam odborné literatury
• BEDNÁŘOVÁ, Jiřina and Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 2. vydání. Brno: Edika. Moderní metodika pro rodiče a učitele. Předškoláci, 2015.
• BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Mezi námi předškoláky pro děti od 5 do 7: všestranná příprava dítěte do školy : pro děti od 5 do 7 let (3. díl). 3. vydání. Brno: Edika. Dětská naučná edice. Předškoláci, 2018.
• DANDOVÁ, Eva, Jana KROPÁČKOVÁ, Hana NÁDVORNÍKOVÁ, Daniela PRAVCOVÁ and Irena PŘÍKAZSKÁ. Školní zralost a odklady školní docházky. Praha: Raabe. Školní zralost, 2018.
• GAVORA, Peter. 2010. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozšířené české vydání. Brno: Paido.
• CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada. Pedagogika, 2016.
• KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2014.
• Školský zákon o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání § 37 zákona č. 561/ 2004 Sb.
• VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Druhé rozšířené a přepracované vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012.
• ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 3. Praha: Portál. Pedagogická praxe.
• ŽÁČKOVÁ, Hana and Drahomíra JUCOVIČOVÁ. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. 5. vydání. Praha: D + H, 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK