Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika Emerging pollutants ve vodách
Název práce v češtině: Problematika Emerging pollutants ve vodách
Název v anglickém jazyce: Emerging pollutants issues in waters
Klíčová slova: Emerging pollutants, podzemní voda, povrchová voda, legislativa, management vodních zdrojů
Klíčová slova anglicky: Emerging pollutants, ground water, surface water, legislation, water management
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2019
Datum zadání: 07.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.07.2020
Oponenti: Mgr. David Rozman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
MZ330P463 Vodohospodářský management a ochrana vod
MO550P100 Základy toxikologie
MC270P76 Organická chemie pro nechemické oboryN
Seznam odborné literatury
výstupy projektu INTERREG Central Europe BoDEREC CE
Francisco G. Calvo-Flores, Joaquín Isac-García, and José A. Dobado (2019): Emerging Pollutants Origin, Structure and Properties . John Wiley
Sonia Soloneski (2018): Emerging Pollutants Some Strategies for the Quality Preservation of Our Environment. Open access handbook
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je formou rešeršní studie shrnout aktuální pohled na velmi nesourodou skupinu znečišťujících látek, pro které se používá název "Emerging pollutants". Práce se zaměří na definice těchto kontaminantů a způsob a rozsah monirování. Součastí práce bude i pohled na existující legislativní aspekty emerging pollutants.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to summarize the current view of a very heterogeneous group of pollutants for which the name "Emerging pollutants" is used. The work will focus on the definitions of these contaminants and the way and scope of monitoring. A part of the work will be a look at existing legislative aspects of emerging pollutants.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK