Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyjadřování způsobu slovesného děje v češtině, italštině a francouzštině
Název práce v češtině: Vyjadřování způsobu slovesného děje v češtině, italštině a francouzštině
Název v anglickém jazyce: Expressing Lexical Aspect in Czech, Italian and French
Klíčová slova: způsob slovesného děje|aspekt|slovesa s vícenásobnou předponou|prefixace|paralelní korpusy|InterCorp|čeština|italština
Klíčová slova anglicky: lexical aspect|grammatical aspect|verbs with multiple prefixes|prefixation|parallel corpora|InterCorp|Czech|Italian
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2019
Datum zadání: 09.09.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována podle této předběžné osnovy:
1. Úvod: vymezení cílů práce a metodologických východisek
2. Teoretická část
2.1 Aspektuálnost v češtině. Vid: dokonavý, nedokonavý, slovesa obouvidová. Povaha slovesného děje: dělení sloves do sémantických skupin. Sémantika českých prefixů. Dvojnásobná prefixace u českých sloves: prefixy modifikující lexikálně a prefixy vyjadřující způsob slovesného děje
2.2 Aspektuálnost v italštině. Aspetto verbale (perfettivo x imperfettivo), aspektuální hodnoty italských časů. Azione verbale. Souhra mezi aspetto verbale a azione verbale
2.3 Aspektuálnost ve francouzštině. Aspect grammatical, aspect sémantique, aspect lexical
3. Analytická část
3.1 Charakterizace paralelních korpusů InterCorp
3.2. Vybraná prefigovaná slovesa vyjadřující způsob slovesného děje v češtině a jejich ekvivalenty v italštině a francouzštině
3.3 Slovesa s dvojnásobným prefixem v češtině a jejich ekvivalenty v italštině a francouzštině
4. Závěr
5. Résumé
6. Bibliografie
Seznam odborné literatury
AGEE, Marc A., "The Collaborative Function of Verbal Aspect and Aktionsart: A Distributional Analysis of English Verb-Types"(2018). Linguistics Senior Research Projects. 11.http://digitalcommons.cedarville.edu/linguistics_senior_projects/11
BERTINETTO, Pier Marco (1986): Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano: Il sistema dell'indicativo. Firenze: Accademia della Crusca.
COMRIE, Bernard (1976): Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related problems. New York: Cambridge University Press.
GOSSELIN, L. (1996) Sémantique de la temporalité en français: un modèle calculatoire et cognitif du temps et de l’aspect. Louvain-la-neuve : Duculot.
HAMPLOVÁ, Sylva (1994): K problematice vidovosti v italštině. Praha: Karolinum.
HAMPLOVÁ, Sylva (2004): Mluvnice italštiny. Praha: Leda.
HONOVÁ, Zuzana (2005): „L'aspect verbal, une catégorie ou non?“. Études romanes de Brno. 2005, sv. 35 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada L, romanistická. 2005, roč. 54, č. L26, s. [85]-92
KLIMOVÁ, Katarína (2012): Questioni di aspetto verbale: un confronto tra italiano e slovacco. Roma: Aracne editrice.
KOPEČNÝ, František (1962): Slovesný vid v češtině. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
LERAT, Pierre (1981). L’aspect dans le lexique français contemporain. Cahiers de lexicologie, 39, 48-54.
NÜBLER, Norbert, Petr BISKUP a Susan KRESIN (2017): „Vid“. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online].
NÜBLER, Norbert (2017): „Způsob slovesného děje“. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online].
POLDAUF, Ivan (1954): Spojování s předponami při tvoření dokonavých sloves v češtině. Slovo a slovesnost, 15, s. 49–65
RENZI, Lorenzo et al. (1991): Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna: Il Mulino.
SALVI, Giampaolo a VANELLI, Laura (2004): Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.
ŠABRŠULA, Jan (1986): Vědecká mluvnice francouzštiny. Praha: Academia.
ŠLOSAR, Dušan (1981): Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.
UHER, František (1987): Slovesné předpony. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.
VESELÝ, Vojtěch (2017): „Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves)“. Naše řeč, 1, 100/2017.
WILMET, Marc (1991): „L'aspect en français: Essai de synthèse“. Journal of French Language Studies, 1(2), 209-222. doi:10.1017/S0959269500000995.
WILMET, Marc (1997): Grammaire critique du français. Louvain-la-Neuve: Hachette et Duculot.
WILMET, Marc (1980): „Aspect grammatical, aspect sémantique, aspect lexical: un problème de limites“. In David, & Martin, (éds), La Notion d'aspect. Paris: Klincksieck.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK