Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názoroví vůdci v řadách současných českých novinářů
Název práce v češtině: Názoroví vůdci v řadách současných českých novinářů
Název v anglickém jazyce: Opinion Leaders Among Czech 21st Century Journalists
Klíčová slova: názoroví vůdci, názorové vůdcovství, osobní vliv, utváření názorů, proces rozhodování se, novináři, česká mediální scéna, česká novinářská obec
Klíčová slova anglicky: opinion leaders, opinion leadership, personal influence, opinion forming, decision-making process, journalists, Czech media landscape, Czech journalist community
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2019
Datum zadání: 18.07.2019
Datum a čas obhajoby: 22.09.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Akdevelioglu, D. a Kara, S., 2020. An International Investigation of Opinion Leadership and Social Media. Journal of Research in Interactive Marketing, ahead-of-print.
Bartošová, R., 2016. Parasociální interakce jako vztah mezi mediálními postavami a publikem. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
Black, J., 1982. Opinion Leaders: Is Anyone Following? Public Opinion Quarterly, 46(2), p.169.
Bryman, A., 2006. Integrating Quantitative and Qualitative Research: How Is It Done? Qualitative Research, SAGE Publications, 6(1), pp.97–113.
Buchtík, M., 2012. Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálněvědním výzkumu. Data a výzkum – SDA Info 2012, 6(2), pp.129–149.
Buller, D., Buller, M., Larkey, L., Sennott-Miller, L., Taren, D., Aickin, M., Wentzel, T. a Morrill, C., 2000. Implementing a 5-a-Day Peer Health Educator Program for Public Sector Labor and Trades Employees. Health Education & Behavior, 27(2), pp.232–240.
Cartano, D., a Rogers, E., 1962. Methods of Measuring Opinion Leadership. The Public Opinion Quarterly, 26(3), pp.435–441.
Cartwright, D. and Zander, A., 1968. Group Dynamics : Research And Theory. 3rd ed. New York: Harper & Row.
Disman, M., 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3rd ed. Praha: Karolinum.
Galletta, A., 2013. Mastering The Semi-Structured Interview And Beyond : From Research Design To Analysis And Publication. 1st ed. New York a Londýn: New York University Press.
Golafshani, N., 2003. Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report, 8(4), pp.597–606.
Gugiu, C. a Rodriguez-Campos, L., 2007. Semi-Structured Interview Protocol for Constructing Logic Models. Evaluation and Program Planning, 2007(30), pp.339–350.
Hallinan, M., 1981. Recent Advantages In Sociometry, pp.91–115 in Asher, S. R., a Gottman, J. M., 1981. The Development Of Children's Friendships. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Henderson, K. a Lyons, B., 2015. Opinion Leadership in a Computer-Mediated Environment. Journal of Consumer Behaviour, 4(5), pp.319–329.
Hendl, J., 2005. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. 1st ed. Praha: Portál.
Huberman, M. a Miles, M., 1994. Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
Inoue, A., Saito, K. a Teramoto, T., 2015. How Opinion Leaders Are Made by the Social Media. AD STUDIES, 52, pp.14–19.
Jeřábek, H., 1993. Úvod do sociologického výzkumu. 1st ed. Praha: Karolinum.
Jeřábek, H., 2000. Počátky Lazarsfeldovy politické sociologie – The People’s Choice. Sociologický časopis, 36(1), pp.67–81.
Jeřábek, H., 2000. Panelové šetření – metoda a výsledky výzkumu „The People’s Choice“. Sociologický časopis, 36(2), pp.201–220.
Jeřábek, H., 2003. Měření názorového vůdcovství v českých sociologických výzkumech. Sociologický časopis, 39(5), pp.687–706.
Jeřábek, H., 2019. Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů: Příběhy pěti žen, které ovlivnily podobu sociologického výzkumu. 1st ed. Praha: Nakladatelství Karolinum.
Joubert, J., Tustin, D. a Weimann, G., 2009. Looking for Opinion Leaders: Traditional Vs. Modern Measures in Traditional Societies. International Journal of Public Opinion Research, pp.1–19.
Jungnickel, K., 2018. New Methods of Measuring Opinion Leadership: A Systematic, Interdisciplinary Literature Analysis. International Journal of Communication, 2018(12), pp.2702–2724.
Katz, E., 1957. The Two-step Flow of Communication: An Up-to-date Report on an Hypothesis. Public Opinion Quarterly, 21, pp.61–78.
Katz, E., a Lazarsfeld, P. L., 1955. Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. New York: The Free Press.
Lang, K., 1986. The Spiral of Silence: Public Opinion and Our Social Skin. By Elisabeth Noelle-Neumann. American Journal of Sociology, 91(6), pp.1496–1499.
Lazarsfeld, P., Berelson, B. a Gaudet, H., 1944. The People’s Choice: How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign. New York, NY: Columbia University Press.
Lippmann, W., 1922. Public Opinion. 1st ed. New York: The Macmillan Company.
Marko, D., 2011. The Role of Opinion Leaders in the Dissemination of Media Messages During the Re-Election Period: The Case of Bosnia and Herzegovinia. CEU Political Science Journal, 6(2), pp.167–191.
McCombs, M. a Shaw, D., 1972. The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly, 36(2), pp.176–187.
Menzel, H., a Katz, E., 1955. Social Relations and Innovation in the Medical Profession: The Epidemiology of a New Drug. Public Opinion Quarterly, 19, pp.337‒352.
Merton, R. K., 1949. Patterns of Influence: A Study of Interpersonal Influence and of Communications Behavior in a Local Community, pp.180–219 in Lazarsfeld, P. and Stanton, F., 1949. Communications Research 1948–1949. 1st ed. New York: Harper & Brothers.
Miovský, M., 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1st ed. Praha: Grada.
Noelle-Neumann, E., 1985. Identifying Opinion Leaders. ESOMAR Congress 1985: Broadening The Uses Of Research, pp.173–219.
Noelle-Neumann, E., 1993. The Spiral Of Silence : Public Opinion – Our Social Skin. 2nd ed. Chicago, London: University of Chicago Press.
Neubaum, G., a Winter, S., 2016. Examining Characteristics of Opinion Leaders in Social Media: A Motivational Approach. Social Media + Society, July-September, pp.1–12.
Rogers, E., 2003. Diffusion Of Innovations. 5th ed. New York: Free Press.
Rorholm, A., 2018. Power and Influence of the Modern Internet Opinion Leader. Open Journal of Human Resource Management, 1(1), pp.22–29.
Sedláková, R., 2014. Výzkum médií : nejužívanější metody a techniky. 1st ed. Praha: Grada Publishing.
Schenk, M. a Rössler, P., 1997. The Rediscovery of Opinion Leaders. An Application of the Personality Strength Scale. Communications, 22(1), pp.5–30.
Schäfer, M. a Taddicken, M., 2014. Mediatized Opinion Leaders: New Patterns of Opinion Leadership in New Media Environments? International Journal of Communication, 2015(9), pp.960–981.
Sikkema, K., Anderson, E., Kelly, J., Winett, R., Gore-Felton, C., Roffman, R., Heckman, T., Graves, K., Hoffmann, R. a Brondino, M., 2005. Outcomes of a Randomized, Controlled Community-Level HIV Prevention Intervention for Adolescents in Low-Income Housing Developments. AIDS, 19(14), pp.1509–1516.
Stehlik-Barry, K. a Babinec, A., 2017. Data Analysis With IBM SPSS Statistics. 1st ed. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
Troldahl, V. C., a van Dam, R. (1965). A New Scale for Identifying Public-Affairs Opinion Leaders. Journalism Quarterly, 42(4), pp.655–657.
Turcotte, J., York, C., Irving, J., Scholl, R. a Pingree, R., 2015. News Recommendations from Social Media Opinion Leaders: Effects on Media Trust and Information Seeking. Journal of Computer-Mediated Communication, 20, pp.520–535.
Vajpeyi, D., 1970. A Conceptual Analysis of Opinion Leadership, Opinion Leaders and Elites. The Indian Journal of Political Science, 31(2), pp.138–152.
Weimann, G., 1982. On the Importance of Marginality: One More Step into the Two-Step Flow of Communication. American Sociological Review, 47(6), pp.764–773.
Weimann, G., 1991. The Influentials: Back to the Concept of Opinion Leaders?. Public Opinion Quarterly, 55(2), pp.267–279.
Weimann, G., 1994. The Influentials: People Who Influence People. Albany: State University of New York Press.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce zkoumá koncept názorového vůdcovství. Snaží se ho definovat, popsat jeho zrod a vývoj a následně jej vztáhnout na českou mediální obec a její současné představitele. Diplomantka přitom vychází z literaturou podloženého předpokladu, že takzvaní opinion leaders, česky názoroví vůdci, se nacházejí uvnitř každé sociální skupiny či komunity. Jsou to jedinci s nadstandardním osobním vlivem na proces rozhodování a utváření názorů lidí ve svém okolí. Jedinci, na které se lidé obracejí se žádostí o radu, relevantní informace nebo kontext ve chvíli, kdy se cítí nejistě či nerozhodně. Právě možnost mít na koho se obrátit považuje autorka této diplomové práce při výkonu novinářské profese, která vyžaduje kritickou práci s informacemi, objektivní nahlížení na události a schopnost rychle se zorientovat v často nepřehledném tématu, za zcela klíčovou. Poté, co v úvodní fázi nabídne teoretické rámce k důkladnému poznání konceptu názorového vůdcovství, se tak diplomantka v praktické části zaměřuje na názorové vůdce v řadách současných českých novinářů. Vlastní výzkum má dvě části – ta první se formou dotazníkového šetření snaží tyto specifické novináře či novinářky identifikovat. Vychází přitom z dat nasbíraných od respondentů z redakcí všech typů předních českých médií. Na kvantitativní výzkum pak navazuje druhá, kvalitativní fáze. Ta se prostřednictvím polostukturovaných rozhovorů snaží identifikované názorové vůdce konfrontovat s tím, jak je na ně nahlíženo a zároveň blíže popsat fenomény, které tyto jedince provází.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this master’s thesis is to examine the concept of opinion leadership–to define it, to describe where it originated from, how it has developed over time, and finally, to apply this phenomenon to the Czech journalist community and its current members. Based on relevant international literature, the author of this paper assumes that opinion leaders exist in every social group or community around the globe, possessing an extraordinary personal influence on the decision-making and opinion-forming process of the people within their social network. Simply put, opinion leaders are the individuals to whom others look for guidance, credible and accurate information and context when they are in doubt or experiencing indecisiveness. For journalists, the possibility to have someone to whom they can turn for all the above-mentioned is crucial, the author believes, for it is a daily part of the profession to handle information cautiously, to evaluate news critically and objectively, and to get acquainted with a confusing topic in a relatively short period of time. Firstly, the paper offers a thorough theoretical framework for understanding the concept of opinion leadership, which is followed by a practical part consisting of a two-phase research examining opinion leaders in the ranks of Czech contemporary journalists. The first phase aims to identify those individuals by carrying out questionnaire survey among journalists working for leading Czech media companies, while the second one, being more of a complementary project, aspires to confront the identified opinion leaders with how they are perceived by their peers, and to understand and describe some of the phenomena that occur along with their status.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK