Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konspirační teorie v období první republiky (1918-1938)
Název práce v češtině: Konspirační teorie v období první republiky (1918-1938)
Název v anglickém jazyce: Conspiracy Theories during the First Czechoslovak Republik (1918 - 1938)
Klíčová slova: První republika, Radola Gajda, Jiří Stříbrný, Milan Rastislav Štefánik, Lidové noviny, Národní listy, České slovo, konspirační teorie
Klíčová slova anglicky: First republic, Radola Gajda, Jiří Stříbrný, Milan Rastislav Štefánik, Lidové noviny, Národní listy, České slovo, conspiracy theory
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2019
Datum zadání: 15.07.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. Brno: Masarykova univerzita ; Matice moravská, 2003. ISBN 80-86488-11 Kniha je biografií významného a kontroverzního politika první československé republiky. Stříbrný byl osobností, která během prodělala složitý vývoj od uznávaného tribuna lidu až po činitele blízkého fašismu. Kniha se nesnaží kroky politika obhajovat, ani shazovat. Vyprávění o Stříbrného minulosti se odehrává na pozadí vnitropolitické reality meziválečného Československa a je tak zároveň cenným příspěvkem k dějinám první republiky.

ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace. Praha : Eva, 2001 ISBN 80-238-8732-7 Kniha přináší paměti bývalého generálního ředitele tiskového a vydavatelského koncernu Melantrich. Vzhledem k významnému postavení vydavatelství je kniha cenným materiálem ke studiu médií 1. republiky

BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Dějiny českých médií od počátků do současnosti. Praha: Grada 2011 ISBN 978-80-247-3028-8 Kniha přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely.

KONČELÍK, Jakub, ORSÁG, Petr a VEČEŘA, Pavel: Dějiny českých médií 20. století. Praha IBSN 978-80-7367-698-8 Kniha přibližuje vývoj českých médií, především tisku, rozhlasu a televize, ale také proměny tiskových agentur, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly České země součástí Československa (v letech 1918–1992). Nabízí tak poutavý obraz české společnosti 20. století netradiční perspektivou jejích médií

TACKETT, Timothy. “Conspiracy Obsession in a Time of Revolution: French Elites and the Origins of the Terror, 1789-1792.” The American Historical Review, vol. 105, no. 3, 2000, pp. 691–713. JSTOR, www.jstor.org/stable/2651806.
Dílo popisuje Francouzskou revoluci a nabízí nový výklad této významné události lidských dějin. Autor sleduje vzestup vlny násilností mezi politickou elitou, lidovým povstáním a zahraničními jednotkami. Jak autor vysvětluje, násilí v období francouzské revoluce nebylo předem naplánovanou strategií, ani ideologickým rozkazem, nýbrž spíše důsledkem mnoha faktorů samotného revolučního procesu. Svou roli v ní sehrály i konspirace, udavači a panika živená šířeným strachem.

KAPFERER, Jean-Noël. Fáma, nejstarší médium světa. Praha: Práce. ISBN: 80-208-0262-2
Kniha shrnuje jak teorii fámy, tak poslední výzkumy a moderní městské legendy. Hlavní tezí této knihy je, že fámy nejsou šířeny náhodou. Podle autora nesou pevnou logikou a mnohdy nahrazují nedostatečné oficiální informace.

KŠIŇAN Michal, Milan Rastislav Štefánik
Autor v této knize nabízí pohled na život M.R. Štefánika i to, co se stalo bezprostředně po jeho skončení., Zabývá se například příčinami jeho velké popularity na Slovensku, zneužíváním jeho smrti, proměnami v nakládání s jeho odkazem atd. Kniha navíc obsahuje 25 kopií memorabilií, které pocházejí z fondu Slovenského národního archivu, jedná se například o dopis M. R. Štefánika T. G. Masarykovi, komunikaci československých úředníky těsně po Štefánikově smrti atp.

GAJDA, Radola. Moje paměti. Brno: Jota, 2008. Military (Jota). ISBN 978-80- 7217-584-0
Paměti Radoly Gajdy (1892-1948) zachycují dramatickou epizodu novodobých dějin z pohledu jednoho z hlavních aktérů. Kniha nabízí zajímavý vhled do života jednoho z našich nejkontroverznějších politiků z období první republiky.

BYFORD, J. Conspiracy Theories A Critical Introduction. 2011. Palgrave macmillan. ISBN 978-0230272798
Autor v této knize poskytuje jasný, výstižný a přesvědčivý pohled na konspiračními teorie. Vysvětluje, odkud pocházejí, proč v ně lidé věří a jaké jsou politické důsledky. Kniha nejenže přináší velmi dobrý úvod do studia konspiračních teorií, ale také současně velmi detailně řeší psychologické efekty a důsledky tohoto fenoménu.
Předběžná náplň práce
Cílem teoretické části práce bude podat komplexní přehled o konspiračních teoriích a s tím související terminologii. Práce by dále měla popsat stručnou historii konspirací a jejich funkci v mediích. Záměrem praktické části diplomové práce je objasnit fungování a vývoj konspiračních teorií, které se objevovaly v médiích v období první republiky. Konkrétně půjde o zprávy týkající se Gajodvy aféry, záhadné smrti Milana Rastislava Štefánika a údajné nákazy Jiřího Stříbrného syfilisem. Výzkum médií bude vycházet z historické analýzy 3-4 dobových deníků, které budou reprezentovat názory napříč politickým spektrem. Mimo samotný vývoj těchto teorií bude práce současně zkoumat a hodnotit zásahy státní aparátu proti výše zmíněným zprávám. V této části práce bude nutné studovat archivní materiály (především ABS a NA).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK