Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza stránky WikiLeaks a tradiční americké investigativní žurnalistiky
Název práce v češtině: Srovnávací analýza stránky WikiLeaks a tradiční americké investigativní žurnalistiky
Název v anglickém jazyce: Comparative Analysis of WikiLeaks and Traditional American Investigative Journalism
Klíčová slova: WikiLeaks, investigativní žurnalistika, Juilan Assange, srovnávací analýza, muckracking
Klíčová slova anglicky: WikiLeaks, investigative journalism, exposé journalism, investigative reporting, Julian Assange, comparative analysis, muckracking
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2019
Datum zadání: 13.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Oponenti: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Na příkladech se pokusím vykreslit hybatele dějin v podobě článků a autorů. Na vzdálenějších historických událostech se pokusím zodpovědět, zda snaha těchto médií přinesla očekávané výsledky a jak k tomu dospěla nebo zda společnosti trvalo mnohem déle, než si byla schopná uvědomit, co je pro ni vlastně správné, aby byla schopná lépe fungovat. Poté co popíšu tyto záležitosti, se zamyslím nad tím, jak fungují americká média v posledních desetiletích, kdo je vlastní, jak jsou ovlivněná politickými názory a kam asi směřuje jejich budoucnost. Na tomto základě zkusím vysvětlit, jak je možné, že jsme se dostali až sem. Celý tento proces budu dokládat na jasných příkladech, které vždy zasadím do historického kontextu, kterým se pokusím pochopit smýšlení tehdejší a později i nynější společnosti.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:
Assange, Julian, Appelbaum, Jacob, Müller-Maguhn, Andy, Zimmermann Jérémie, Cypherpunks Freedom and the Future of the Internet (New York: OR Books, 2016).

Assange, Julian, interview vedl Steve Kroft, Julian Assange: The 2011 60 Minutes Interview, 60 Minutes, 21. 04. 2019 (staženo 04. 05. 2020), https://www.youtube.com/watch?v=Ubknv_CxSUY.

Assange, Julian, Neautorizovaná autobiografie (Brno: Jota, 2012).

Aucion, James, The Evolution of American Investigative Journalism, (Missouri: University of Missoury, 2005).

Bell, Emily, Owen, Taylor, Khorana, Smitha, Journalism After Snowden : The Future of the Free Press in the Surveillance State (New York: Columbia University Press, 2017), http://eds.a.ebscohost.com (staženo 24. 04. 2020).

Feldstein, Mark, „A Muckraking Model: Ivestigative Reporting Cycles in American History“, Harvard International Journal of Press/Politics 11, č. 2 (2006): 105-120, https://journals-sagepub-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1177/1081180X06286780, (staženo 14. 04. 2019).

Henshall, Peter, Ingram, David, The news manual : a training book for journalists (Sydney: Poroman Press, 1991), https://www.thenewsmanual.net/index.htm.

Leigh, David, Harding, Luke, Inside Julian Assange’s War on Secrecy, (Londýn: The Guardian, 2011).
Rey, Michael, „WikiLeaks Media Organisation And Website“, Encyclopedia Britannica, 20. 02. 2020 (staženo 12. 05. 2020), https://www.britannica.com/topic/WikiLeaks.

„SPJ Code of Ethics“ Oficiální stránka organizace Society of Professional Journalists, https://www.spj.org/ethicscode.asp (staženo 28. 04. 2020).

„The Evolution of the Media“, webová stránka poskytující online kurzy pro rozšíření vzdělání Lumen Learning (staženo 11. 05. 2020), https://courses.lumenlearning.com/atd-baycollege-americangovernment/chapter/the-evolution-of-the-media/.
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce bude na různých aspektech porovnáváním zjistit, zdali se WikiLeaks od investigativního žurnalismu liší natolik, že by bylo možné ho nazývat samostatnou disciplínou či zcela novou formou žurnalismu nebo zdali jsou prvky obou problematik natolik shodné, že by se dalo říct, že stránka WikiLeaks vzešla z klasických tradic žurnalistiky a snad by se i dala nazývat novou formou moderního investigativního žurnalismu.

V Severní Americe byl na konci 19. století největší rozvoj v tisku na celém světě. Dalo by se říct, že i společnost oproti západním, a hlavně východním evropským kulturám prodělala největší změny. Tyto změny byly doprovázeny články, muckrakery, odhaleními, skandály, a hlavně vyšetřováním podezřelých praktik autorit. Všechny tyto tiskoviny byly schopny určitým způsobem pohnout společností a v některých případech dokonce skutečně změnit její pohled na vládu, politiku, morálnost a v podstatě i na celé fungování světa. Ve 21. století se do povědomí společnosti rozšířil model pracující na podobné bázi jako již známý investigativní žurnalismus. Založil ho muž jménem Julian Assange a pojmenoval WikiLeaks. Jeho stránka ovšem ve světě vzbuzuje velkou kontroverzi. Je přesto možné, že se z ní stane stejně běžná záležitost jako investigativní žurnalistika nebo bude stále stát na okraji společnosti jako její strůjce, jelikož se svými prvky až moc odlišuje a provokuje společnost?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my work will be to find out on various aspects by comparison whether WikiLeaks differs from investigative journalism so much that it could be called a separate discipline or a completely new form of journalism or whether the elements of both issues are so identical that it could be said that WikiLeaks originated from the classical traditions of journalism and perhaps could be called a new form of modern investigative journalism.

At the end of the 19th century, the press development in North America was more significant than in the rest of the world. It could be said that american society has undergone far greater changes compared to Western, and especially Eastern-European cultures. These changes were accompanied by articles, muckrakers, revelations, scandals, and especially the investigation of suspicious authority practices. All of these publications have in some way echoed in society and, in some cases, even truly change its view of government, politics, morality, and, in essence, the entire functioning of the world. In the 21st century, a model working on a similar basis to the already known investigative journalism appeared. It was founded by Julian Assange and named WikiLeaks. However, his website is causing great controversy in the world. Is it possible, however, that it will become as common a matter as investigative journalism, or will it still stand on the fringes of society the same as its creator, because with its elements it is too different to be called a form of investigative journalism?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK