Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formalizace slovotvorného významu ve zdrojích jazykových dat
Název práce v češtině: Formalizace slovotvorného významu ve zdrojích jazykových dat
Název v anglickém jazyce: Formalization of the word-formation meaning in language data resources
Klíčová slova: odvozování, zdroje jazykových dat, slovotvorný význam, formální reprezentace
Klíčová slova anglicky: derivation, language data resources, word-formation meaning, formal representation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá formálním zachycením slovotvorného významu ve zdrojích jazykových dat zaměřených na modelování slovotvorných procesů, zvl. odvozování (učit > učitel, učitel > učitelka). Slovotvorný význam je chápán jako součet významu slova základového a významu slovotvorného formantu (učitel = ten, kdo učí; učitelka = ženský protějšek učitele) a je částečně predikovatelný (Dokulil 1978, Štekauer 2005). Při formálním popisu jazyka a v dostupných zdrojích jazykových dat je tento význam zachycován pouze zřídka, navíc různými prostředky, např. funktory a gramatémy ve Funkčním generativním popisu a Pražském závislostním korpusu (Sgall a kol. 1986, Hajič a kol. 2006), pomocí paradigmatických lexikálních funkcí v Teorii smysl–text (Apresjan 2007), jako součást slovotvorných paradigmat (Bonami – Strnadová 2018).
Cílem práce je přístupy v existujících popisech a zdrojích zmapovat a navrhnout reprezentaci slovotvorného významu pro jazykové zdroje, které se specializují na odvozování slov v jednotlivých jazycích. Na pozadí aktuální teoretické diskuze (např. Bagasheva 2017) bude navržen systém značek odpovídajících vybranému repertoáru slovotvorných významů a tento systém bude implementován do zvolených zdrojů. Jazyková data s explicitně značeným slovotvorným významem nově umožní zkoumat tento význam napříč jazyky, takto zaměřená případová studie bude součástí disertační práce.
Seznam odborné literatury
Apresjan, J. et al. (2007): Lexical Functions in Actual NLP Applications. In: L. Wanner (ed.), Selected Lexical and Grammatical Issues in the Meaning-Text Theory. Amsterdam: John Benjamins, 199–230.
Bagasheva, A. (2017). Comparative semantic concepts in affixation. In Competing Patterns in English Affixation. Bern: Peter Lang, 33–65.
Bonami, O. - Strnadová, J. (2018): Paradigm structure and predictability in derivational morphology. Morphology, 1-31.
Dokulil, M. (1978): K otázce prediktability lexikálního významu slovotvorně motivovaného slova. Slovo a slovesnost, 39(3-4), 244-251.
Hajič et al. (2006): Prague Dependency Treebank 2.0. Philadelphia: Linguistic Data Consortium.
Sgall et al. (1986): The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht - Prague: Reidel - Academia.
Štekauer, P. (2005): Meaning Predictability in Word Formation: Novel, context-free naming units. Amsterdam: John Benjamins.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK