Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebepojetí profese učitele.
Název práce v češtině: Sebepojetí profese učitele.
Název v anglickém jazyce: Self-concept of teacher's profession.
Klíčová slova: Sebepojetí, učitel, profesní identita, klíčové dovednosti, sebevědomí
Klíčová slova anglicky: Self-concept, teacher, professional identity, key skills, self-confidence
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2019
Datum zadání: 04.04.2019
Datum a čas obhajoby: 19.01.2021 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretická část. literární rešerše otázek učitelské profese.Profese učitele základní a střední školy. Profesní vývoj. Rozhodující vlivy pro spokojenost s vykonávanou profesí.
2.Výzkumná část.
Kvalitativní šeření metodou narativního interview
3. Praktická část.
Tvorba didaktického materiálu pro začínající učitele.
Seznam odborné literatury
DOUBEK, David, 1994. Začátek v profesi učitele a identita - symbolická inspirace.
Pedagogika online. Roč. XLIV, č. 4, s. 360-367 cit. 2016 – 10 - 2. ISSN 2336-
2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=3371&lang=cs


FIŠER, Jan. Z typologie osobnosti učitele. 1. vyd. Praha: Ústav učitelského vzdělání na Univerzitě Karlově, 1965. 22s.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-626-8.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2000. 207 s.
ISBN 80-859-3179-6.

GAVORA, Peter, 2001. Výskum životného príbehu: učiteľka Adamová. Pedagogika online. Roč. LI, č. 3, s. 352 – 368 cit. 2016 – 10 - 2. ISSN 2336 – 2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=2186&lang=cs

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 3. vyd. Praha: Portál, 200. 155 s. ISBN 978-80-7367-434-2.
LANGOVÁ, Marta et al. Učitel v pedagogických situacích: kapitoly ze sociální pedagogické Psychologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 96 s. ISBN 80-7066-613-7.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody,
organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4718-217.

SPILKOVÁ.V., VAŠUTOVÁ,J. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Pedf.UK 2008

ŠVEC, Vlastimil. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005.
136 s. ISBN 80-7357-072-6.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. 1. vyd. Praha:
Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 80-7290-077-3.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. 190 s. ISBN 80-7315-082-4.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je vytvořit soubor doporučení pro začínající učitele. Výzkumným základem je narativní interview s učiteli s dlouholetou praxí. Výsledný didaktický materiál je určen pro pregraduální přípravu učitelů a je založen jak na datech získaných v rámci interview, tak i jejich komparaci s informacemi čerpanými z odborné literatury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma thesis is to create a set of recommendations for beginning teachers. The research basis is a narrative interview with teachers with many years of experience. The resulting didactic material is intended for undergraduate teacher training and is based on both the data obtained in the interview and their comparison with information drawn from the literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK