Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalosti žen ve věku 13 až 26 o prevenci karcinomu děložního čípku ve vybraném regionu
Název práce v češtině: Znalosti žen ve věku 13 až 26 o prevenci karcinomu děložního čípku ve vybraném regionu
Název v anglickém jazyce: The awareness of the cervical cancer prevention methods among women between the age of 13 - 26 in a selected region
Klíčová slova: karcinom, děložní čípek, gynekologie, očkování, HPV
Klíčová slova anglicky: carcinom, uterine cervix, gynecology, vaccination, HPV
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2019
Datum zadání: 19.02.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formulace problému, který bude v práci řešen:
Ve své bakalářské práci budu řešit znalosti žen o prevenci karcinomu děložního. Budu se zajímat o to, jak jsou ženy v této oblasti edukovány a budu se snažit rozšířit povědomí žen o daném problému.

Cíl práce:
Cíl bakalářské práce je zjistit znalosti žen ve vybraném regionu o prevenci karcinomu děložního čípku.

Charakteristika metod:
Dotazování respondentek pomocí připraveného dotazníku.


Struktura práce:
Práce bude rozdělena na dvě části. První část bude teoretická, kde se budu zabývat příznaky, rizikovými faktory, HPV virem, očkováním, diagnostikou, screeningem a terapií. V praktické části využiji dotazníkovou metodu. Cílem bude zjistit, jaké mají ženy znalosti o prevenci karcinomu děložního čípku. Výstupem práce bude vytvoření doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000. ISBN 80-86297-05-5

FAIT, Tomáš. Očkování proti lidským papilomavirům: kvadrivalentní HPV vakcína Silgard tři roky v klinické praxi. Praha: Maxdorf, c2009. Preventivní medicína. ISBN 978-80-7345-204-9.

ONDRUŠ, Jiří. Screening karcinomu děložního hrdla. Praha: Maxdorf, c2013. Ambulantní gynekologie. ISBN 978-80-7345-322-0.

ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-2472-832-2.

SLÁMA, Jiří. Průvodce žen při onemocnění děložního hrdla. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2472-3.

WEISS, Petr. Sexuologie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na příčiny vzniku tohoto onemocnění u žen. Dále se pozornost soustředí na vysvětlení stěžejního pojmu, kterým je karcinom děložního čípku a na HPV vir, práce se také specializuje na diagnostiku, screening, prevenci a léčbu. Na konci teoretické části je rozebíráno velmi diskutované téma, a to je vakcinace. Praktická část vychází z dotazníkového šetření, které probíhalo ve Středočeském kraji a poukazuje na znalosti žen o prevenci karcinomu děložního čípku, vyhodnocené na základě správných odpovědí. Dále se praktická část věnuje tomu, zda ženy chodí na preventivní prohlídky, zda jsou očkovány a také z jakého zdroje čerpají informace o prevenci karcinomu děložního čípku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of bachelor thesis is focused on the conditions of development of this illness among women. Furthermore, there is an emphasis on the essential term which is cervical cancer and then HPV virus, followed by more information about the diagnosis process, screening, prevention and treatment. The theoretical part ends with discussion about a very popular topic which is a vaccination. The practical part is based on the outcome of questionnaire survey conducted in Central Bohemian Region depicting a level of knowledge of cervical cancer among women that was concluded from the correct responses. In addition, the practical part uncovers whether women visit a gynecologist for preventive care on a regular basis, whether they get vaccinated and what sources they used to find information about the prevention of cervical cancer
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK