Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlad povídky J. D. Salingera Dokonalý den pro banánové rybičky. Lingvostylistická analýza
Název práce v češtině: Překlad povídky J. D. Salingera Dokonalý den pro banánové rybičky. Lingvostylistická analýza
Název v anglickém jazyce: J. D. Salinger's "A Perfect Day for Bananafish" Translation. Linguo-stylistic Analysis
Klíčová slova: překlad, Salinger, kontrast, syntaktická stránka překladu, ekvivalence
Klíčová slova anglicky: Translation, Salinger, contrast, syntactic features of translation, equivalence
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2019
Datum zadání: 19.03.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka posoudí varianty překladu povídky a jeho případné úpravy v kontextu recepce díla J. D. Salingera a zaměří se na stylistické a významové posuny v překladu.
Studentka provede samostatnou rešerši odborných zdrojů a sestaví databázi literatury.
Provede excerpci literatury pro teoretickou část a vyvodí závěry ve vztahu k práci.
Práce bude obsahovat tyto kapitoly: teoretickou část, cíle, metodologii, výzkum, závěr, diskusi.
Práce bude podrobena důkladné jazykové a formální korektuře.
Studentka provede důkladnou kontrolu citačního aparátu. Diplomantka zodpovídá za to, že veškerá použitá literatura je řádně citována v textu a v seznamu literatury.
Seznam odborné literatury
J. Levý - Umění překladu
Eugene Nida - The theory and practice of translation
D. Knittlová - Překlad a překládání
J. Hoffmannová, Heterogennost českého literárního textu (v éře postmoderní intertextuality)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK