Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázka řeči v poezii Karla Šiktance
Název práce v češtině: Otázka řeči v poezii Karla Šiktance
Název v anglickém jazyce: On Speech in the Poetry of Karel Šiktanc
Klíčová slova: Karel Šiktanc|řeč|metafora|Martin Heidegger
Klíčová slova anglicky: Karel Šiktanc|speech|metaphor|Martin Heidegger
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2018
Datum zadání: 10.12.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na původní básnickou tvorbu Karla Šiktance. Bude analyzovat jeho sbírky od 70. let do současnosti s cílem identifikovat a popsat konstanty, jež Šiktancovu tvorbu charakterizují. Práce vychází ze dvou hlavních teoreticko-metodologických zdrojů. Zaprvé z eseje Martina Heideggera Básnicky bydlí člověk, zadruhé z prací kognitivní etnolingvistiky. Pomocí těchto přístupů chce práce ukázat možné konceptualizace jazyka (či přesněji řeči, tedy jazyka v užívání), zejména Šiktancovu metaforu řeči jakožto prostoru (domova), a rovněž funkci jazyka jako nástroje magického obrazu světa. S problematikou řeči v Šiktancově tvorbě úzce souvisí otázka zvukovosti a kontrastu mezi řečí a tichem. S využitím Minkowského pojmu zvučení se práce pokusí nastínit dynamiku Šiktancových básnických obrazů, oscilujících právě mezi zvukem řeči a tichem. Vzhledem k rozsahu textového materiálu bude analýza spočívat ve výběru několika emblematických básní, jež tematicky odemykají každou konkrétní sbírku.
Seznam odborné literatury
Bartmiński, J.: Jazyk v kontextu kultury: dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky (Karolinum, 2016).
Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk (Oikoymenh, 2006).
Hruška, P.: Někde tady: český básník Karel Šiktanc (Host, 2010).
Kajfosz, J.: Pranostika jako relikt magického obrazu světa. In Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny (2/2006).
Minkowski, E. Vstříc kosmologii: filozofické fragmenty (Malvern, 2011).
Svatoňová, E.: Mýtus a paměť v poezii Karla Šiktance (FF UK, 2012).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK