Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce asistenta podporující vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách.
Název práce v češtině: Práce asistenta podporující vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách.
Název v anglickém jazyce: Work of a assistant supporting the development of socially disadvantaged children
Klíčová slova: Michael Lipsky, Teorie liniových pracovníků, Sociální asistent, Děti se sociálním znevýhodněním
Klíčová slova anglicky: Michael Lipsky, Theory of Street-leve Bureaucracy, Social assistant, Socially disadvantaged children
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Datum a čas obhajoby: 20.01.2020 10:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2020
Oponenti: Mgr. Kamila Vlčková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Základním východiskem tématu je zpracovat prostřednictvím desk research současnou legislativní podporu této problematik. V rámci praktické části pak bude pomocí polostrukturovaných rozhovorů (předpokládaný počet vedených rozhovorů je deset) s asistenty dětí zjišťováno, jak vypadá náplň práce asistenta dítěte vyskytujícího se v sociálně znevýhodněných podmínkách, srovnání praxe a legislativy a jak sami asistenti vnímají nastavení systému a svojí vlastní pozici. Analýza problematiky sledované rozhovory bude prováděna na základě principů kvalitativních metod zkoumání..
Předpokládaná struktura práce:
• Úvod a charakteristika zkoumaného problému
• Teorie, teoretické koncepty
• Cíle práce
• Metodologie výzkumu
• Analýza dat a jejich interpretace
• Závěr a hlavní zjištění
Seznam odborné literatury
Freidson, E. c2001. Professionalism: the third logic. Chicago: University of Chicago Press.
Hendl, J. 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál.
Horák, P., V. Kulhavý. 2008. „Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z vnitro-organizační perspektivy". Fórum sociální politiky II. (2.): 2-9. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
Kaufmann, J. -C. 2010. Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Lipsky, M. c1980. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.
Maynard-Moody, S., M. C. Musheno. c2003. Cops, teachers, counselors: stories from the front lines of public service. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Musil, L. 2004. Ráda bych Vám pomohla, ale--: dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman.
Strauss, A. L., J. Corbin. 1999. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce.
T. Sirovátka, P. Horák, M. Horáková. 2007. „Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience". International Journal of Sociology and Social Policy 27 (7/8): 311-323. http://dx.doi.org/10.1108/01443330710773881.
Vinzant, J. C., L. Crothers. c1998. Street-level leadership: discretion and legitimacy in front-line public service. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Weatherley, R., M. Lipsky. 1977. „Street-Level Bureaucrats and Institutional Innovation: Implementing Special-Education Reform". Harvard Educational Review 47 (2): 171-197. http://dx.doi.org/10.17763/haer.47.2.v870r1v16786270x.
Weber, M. 1947. The Theory Of Social And Economic Organization. Free Press.

Předběžná náplň práce
Práce asistenta podporující vývoj dětí v sociálně slabých
podmínkách.
Koncem roku 2017 bylo Orgánem sociálně-právní ochrany děti evidováno 229.045
případů rodin. Zaevidováno bylo během tohoto roku 94.399 případů a meziročně od roku 2016
stoupl počet evidovaných rodin o 10.524 případů. Nad každým z těchto případů byl vykonán
individuální proces kontroly situace a rozhodnutí o řešení.
Téma této práce se snaží odhalit problémy lidí, kteří pracují s dětmi jako jejich asistenti.
Předmětní jsou pak ti asistenti, jejichž děti, kterým pomáhají, jsou buď evidovány institucí
OSPOD, nebo se vyskytují v jiné sociálně znevýhodněné situaci. Záměrem je pak nahlédnout na
tyto asistenty primárně prostřednictvím teorie liniových pracovníků rozvinuté Michaelem
Lipskym, odhalit motivy jejich práce, bariéry, se kterými se během práce potkávají (jak na úrovni
institucí, tak při samém výkonu práce s dětmi), jak se s těmito bariérami vypořádávají a jak
probíhají samotné schůzky, jaká témata je potřeba s dětmi řešit a jak se k jejich problémům
asistenti staví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Work of the assistant working as a support for the development of children living in socially weak conditions
By the end of the year 2017 the Department of Social and Legal Help to Children registered 229,045 cases. During the year 2017 was registered 94,399 of new cases, which is a year-on-year increase for 10,524 in comparison with 2016. An individual process, that includes control of the situation of the child and making a decision about the solution, has been done with every one case.
The theme of the thesis is focused on finding the problems of people, who work with children as their assistants. The observed assistants are those ones theirs children to whom they help are either registered by the OSPOD institution (Orgán Sociálně Právní Ochrany Dětí – i.e. Department of Social and Legal Help to Children) or are in other social disadvantaged situation. The intention is to observe the work of these assistants through the theory of Street-level Bureaucracy presented by Michael Lipsky and find the motivation of their work and barriers they have to deal with during their work (on the level of institution as same as during the individual work with children), how do they actually deal with these barriers. In addition, how the individual work looks like, which topics important for children are need to be solved and how the assistants approach these children’s problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK