Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rast grafénu metódou termálnej dekompozície karbidu kremíku pre aplikácie v biofyzike
Název práce v jazyce práce (slovenština): Rast grafénu metódou termálnej dekompozície karbidu kremíku pre aplikácie v biofyzike
Název práce v češtině: Růst grafénu metodou termální dekompozice karbidu křemíku pro aplikace v biofyzice
Název v anglickém jazyce: Growth of graphene by thermal decomposition of silicon carbide for applications in biophysics
Klíčová slova: grafén, termálna dekompozícia, karbid kremíku, biofyzika
Klíčová slova anglicky: graphene, thermal decomposition, silicon carbide, biophysics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2018
Datum zadání: 05.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Zásady pro vypracování
Student připraví sadu vzorků grafénu metodou termální dekompozice karbidu křemíku (SiC). Jako základ přípravy grafénu poslouží prášková forma SiC, která je zejména vhodná pro velký výtěžek grafénu o vysoké čistotě. Jako referenční vzorek bude připraven grafén na monokrystalickém substrátu SiC. Bude studován vliv teploty (1500-1800°C), doby růstu (5-30 min) a růstové atmosféry (vysoké vakuum, argon, směs argonu a vodíku) na kvalitu a množství připraveného grafénu. Dále bude provedena extrakce grafénu od reziduálních částic SiC tak, aby byly vzorky připraveny pro následné studium vlivu grafénu na membrány živých buněk, kvasinky, či rakovinné buňky. Množství a kvalita grafénu budou studovány metodou konfokální Ramanovy spektroskopie, případně metodou mikroskopie atomárních sil.
Seznam odborné literatury
[1] Walt A. de Heer, Claire Berger, Ming Ruan, Mike Sprinkle, Xuebin Li, Yike Hu, Baiqian Zhang, John Hankinson, and Edward Conrad, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 108, 16900 (2011).
[2] Jan Kunc, Martin Rejhon, Eduard Belas, Václav Dědič, Pavel Moravec, Jan Franc, Phys. Rev. Appl. 8, 044011 (2017).
[3] Ramakrishna Podila, Thomas Moore, Frank Alexis, Apparao Rao, J. Vis. Exp. 73, UNSP e50276 (2013).
[4] A. Bolz, M. Schaldach, Artif. Organs 14, 260 (1990)
Předběžná náplň práce
Tato multidisciplinární práce si dává za cíl studium grafénu pro aplikace v biofyzice. Vedle řady dalších metod přípravy grafénu se metoda termální dekompozice karbidu křemíku (SiC) jeví jako optimální technika přípravy vysoce čistého grafénu v množství dostatečném pro studium například buněčných membrán, kvasinek, či rakovinných buněk. I přesto, že z hlediska materiálového výzkumu je grafén dobře známý krystal, jeho cytotoxicita, bio- a hemo-kompatibilita, či průchod tkání a buněčnými membránami jsou velmi málo, či dokonce doposud neprostudované problematiky. Cílem této bakalářské práce bude připravit sadu vzorků grafénu v dostatečné čistotě, kvalitě a množství pro další studium a aplikace grafénu v biofyzice. V poslední části práce budou krystaly grafénu extrahovány od částic SiC tak, aby bylo možné provést první studium interakce grafénu s kvasinkami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK