Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Expanze nespolehlivosti
Název práce v češtině: Expanze nespolehlivosti
Název v anglickém jazyce: Expansion of unreliability
Klíčová slova: Vypravěč|nespolehlivost|částečná spolehlivost|omezenost|sebereflexe|vyprávěcí strategie|záměrné klamání čtenáře|expanzivní charakter nespolehlivosti
Klíčová slova anglicky: Narrator|unreliability|partial reliability|limitation|self-reflection|narrative strategy|purposeful deception of reader|expansive character of unreliability
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2018
Datum zadání: 24.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2018
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat vypravěčskou nespolehlivostí, jakožto naratologickou kategorií, spadající do problematiky koncepce vypravěče, a spolu s tím takovými vypravěči, kteří znaky nespolehlivosti (dle současných studií) vykazují. Bude tedy nutné nejprve vytyčit nosné rysy nespolehlivosti a komplexně tuto kategorii charakterizovat. Poté budou poznatky demonstrovány na konkrétních případech, které splňují kritéria, jež současná typologie nespolehlivých vypravěčů požaduje.
Hlavní otázky, k nimž by měla práce směřovat: O kterých vypravěčích lze uvažovat jako o nespolehlivých (v souvislosti s problematikou ich-formového vypravěče, který je už ze své podstaty aspirantem na to být z nespolehlivosti podezírán)? Každý typ vypravěče, který je považován za nespolehlivého, je nějakým způsobem znevýhodněný: narušený (psychicky narušený), handicapovaný (nevidomý) či není schopen svět pojímat z pohledu „obecně platné“ perspektivy (dětský). Lze v takovýchto případech skutečně hovořit o nespolehlivosti? Pokud ano, jakým způsobem se nespolehlivosti dopouští? Jaké jsou společné rysy těchto vypravěčů? Je nutné v těchto případech opravdu hovořit o nespolehlivosti? Jakou pozici v určení nespolehlivosti představuje záměr?
Seznam odborné literatury
HRABAL, Jiří. Fokalizace, analýza naratologické kategorie. Praha: Dauphin, 2011.
KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.
FONIOKOVÁ, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. In Bohemica litteraria [online]. 2012, 15 (1), s. 101-119. Dostupné z:https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/117979/1_BohemicaLitteraria_15-2012-1_9.pdf?sequence=1
FONIOKOVÁ, Zuzana. Nespolehlivý autor: otázka vypravěčské nespolehlivosti v autobiografických textech na příkladu knihy Montauk. In World literature studies [online]. 2013, 22(5), s. 124-132. Dostupné z:http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS_1_13/WLS_1_13_Foniokov%C3%A1.pdf
GILK, Erik. Nespolehlivé vyprávění v prozaických textech Ladislava Fukse. In World literature studies [online]. 2013, 22(5), s. 76-91. Dostupné z:http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS_1_13/WLS_1_13_Gilk.pdf
HRABAL, Jiří. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. In World literature studies [online]. 2013, 22(5), s. 117-123. Dostupné z: http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS_1_13/WLS_1_13_Hrabal.pdf
KUBÍČEK, Tomáš. Narativní nespolehlivost jako význam a jako smysl. In ALUZE [online]. 2009, 12(3), s. 38-40. Dostupné z:http://www.aluze.cz/2009_03/05_studie_zerweck_komentar.php
ZERWECK, Bruno. Nespolehlivé vyprávění v dějinném kontextu: Nespolehlivost a kulturní diskurz v narativní fikci. In ALUZE [online]. 2009, 12(3), s. 40-59. Dostupné z:http://www.aluze.cz/2009_03/06_studie_zerweck.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK