Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě
Název práce v češtině: Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě
Název v anglickém jazyce: Development UHPLC-MS/MS method and sample preparation procedure for the determination of steroid compounds in rat plasma
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.12.2018
Datum zadání: 25.02.2020
Datum a čas obhajoby: 23.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Oponenti: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Ch. Dass, Fundamentals of contemporary mass spektrometry, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2007.
2. Basics of LC-MS, Agilent Technologies, U. S. A., 2001.
3. http://holcapek.upce.cz, Přednášky předmětu Hmotnostní spektrometrie v organické analýze
4. R. K. Boyd, C. Basic. R. A. Bethem, Trace quantitative analysis by mass spectrometry, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2008.
5. M. Abdel-Rehim, Anal. Chim. Acta 701 (2011) 119.
6. L. Nováková, H. Vlčková, Anal. Chim. Acta 656 (2009) 8.
7. L. Nováková, M. Douša a kol., Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. II., Praha, 2013
8. L. Nováková, J Chromatogr A, 1292 (2013) 25.
9. D. Guillarme, UHPLC in life sciences, RSC Chromatography Monographs, UK, 2012.
10. Comitee for medicinal products for human use, Guideline on validation of bioanalytical methods, EMA, London, UK (2011).
11. P. L. Kole, G. Venkatesh, J. Kotecha, R. Sheshala, Recent advances in sample preparation techniques for effective bioanalytical methods, Biomed. Chromatogr. 25 (2011) 199.
12. H. Kataoka, Recent developments and applications of microextraction techniques in drug analysis, Anal. Bioanal. Chem. 396 (2010) 339.
13. L. Ramos, Critical overview of selected contemporary sample preparation techniques, J. Chromatogr. A 1221 (2012) 84
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK