Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Krabicový diagram pro vícerozměrná data
Název práce v češtině: Krabicový diagram pro vícerozměrná data
Název v anglickém jazyce: Boxplot for multivariate data
Klíčová slova: vícerozměrný Boxplot, Rangefinder, Relplot, Bagplot, poloprostorová hloubka, Mahalanobisova vzdálenost
Klíčová slova anglicky: multivariate Boxplot, Rangefinder, Relplot, Bagplot, halfspace depth, Mahalanobis distance
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2018
Datum zadání: 21.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Krabicový diagram (boxplot) je jedným zo základných prostriedkov vizualizácie (jednorozmerných) náhodných výberov. Cieľom práce je popis a porovnanie niekoľkých spôsobov rozšírenia krabicových diagramov na viacrozmerné náhodné veličiny, známych z literatúry.
Seznam odborné literatury
Becketti, S. and Gould, W. (1987). Rangefinder box plots: A note. The American Statistician, 41:149.

Goldberg, K. M. and Iglewicz, B. (1992). Bivariate extensions of the boxplot. Technometrics, 34(3):307–320.

Rousseeuw, P. J., Ruts, I. and Tukey, J. W. (1999). The bagplot: A bivariate boxplot. The American Statistician, 53(4):382–387.
Předběžná náplň práce
Krabicový diagram (boxplot) je dobre známy prostriedok vizualizácie (jednorozmerných) náhodných výberov. Na jeho konštrukciu sa ale používajú kvantily - medián a kvartily, ktoré pre viacrozmerné dáta nie sú jednoznačne definované. V práci riešiteľ/ka popíše a porovná niekoľko zovšeobecnení krabicových diagramov navrhnutých pre viacrozmerné dáta. Ďalšími možnosťami sú porovnanie metód konštrukcie krabicových diagramov s podobnými technikami využívanými v geometrii, prípadne skúmanie verzií krabicových diagramov navrhnutých pre nekonečno-rozmerné náhodné veličiny (náhodné funkcie).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The boxplot is a well-known visualisation tool designed for (univariate) random samples. It is constructed using quantiles - the median and the quartiles, that are not available for multivariate data. In the thesis, several generalisations of the boxplots to multivariate datasets will be described and compared. Further possibilities are the comparison of the methods used for the construction of multivariate boxplots with similar techniques used in geometry, or the study of versions of boxplots advanced for infinite-dimensional random variables (random functions).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK