Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů v podmínkách středních škol Karlovarského kraje
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů v podmínkách středních škol Karlovarského kraje
Název v anglickém jazyce: Personal information protection in high school conditions of the Karlovy Vary region
Klíčová slova: osobní údaje, GDPR, pověřenec pro ochranu osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, střední škola
Klíčová slova anglicky: personal information, GDPR, data protection officer, consent to the processing of his or her personal data, high school
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2018
Datum zadání: 16.09.2018
Datum a čas obhajoby: 20.05.2019 10:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: JUDr. Lenka Papíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vymezit právní rámec ochrany osobních údajů a zjistit jakým způsobem je tato problematiku řešena na jednotlivých středních školách v Karlovarském kraji.
Seznam odborné literatury
NEZMAR, Luděk. GDPR: praktický průvodce implementací. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-0668-4. 304 s
BARTÍK, Václav, JANEČKOVÁ, Eva. Zpracování osobních údajů školami. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 207 s
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 2018-06-10].
FRÝBOVÁ Alice, URBANOVÁ Eva. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR. RiS - Řízení školy, 2018, č. 2, s. 11. ISSN 1214-8679. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2018-06-11].
URBANOVÁ Eva, FRÝBOVÁ Alice. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. RiS - Řízení školy, 2018, č. 3, s. 7. ISSN 1214-8679. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2018-06-13].
KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2018-6-13]. ASPI_ID KO561_2004CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
ŠOLC, Martin. Ochrana osobních údajů. Ochrana osobních údajů / Martin Šolc ; oponent práce Ivana Millerová, Martin Kopecký [online]. 2015 [cit. 2018-08-09].
NUTILOVÁ, Helena. Ochrana osobních údajů. Ochrana osobních údajů / Helena Nutilová ; vedoucí práce Helena Prášková ; oponent práce Leoš Mikule, Pavel Mates [online]. 2014 [cit. 2018-08-09].
NOVOTNÁ, Lucie. Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie. Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie / Lucie Novotná ; vedoucí práce Harald Christian Scheu ; oponent práce Magdaléna Svobodová [online]. 2018 [cit. 2018-08-09]
MELOTÍKOVÁ, Petra. Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy [online]. Olomouc, 2017 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/6tdvkw/>. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.
Předběžná náplň práce
Práce zahrnuje teoretické vymezení problematiky v kontextu s novou evropskou legislativou (problematika nařízení GDPR) nejprve obecně a následně v podmínkách středních škol. Další částí je výzkumné šetření, které se zaměřuje na ustanovení funkce pověřence osobních údajů a způsobu, jakým školy řeší souhlasy se zveřejňováním a předáváním osobních údajů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis includes theoretical definition of problematics in regards to new european legislation (problematics of GDPR) at first in general and later in high schools. Next part is research, which focuses on the functions and nomination of personal information commissioner, and the way in which the school solves agreements with publication and sharing of personal information.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK