Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv cizího přízvuku řečníka na výkon tlumočníka při simultánním tlumočení
Název práce v češtině: Vliv cizího přízvuku řečníka na výkon tlumočníka při simultánním tlumočení
Název v anglickém jazyce: Influence of Speaker's Foreign Accent on Simultaneous Interpreting Quality
Klíčová slova: cizí přízvuk|síla cizího přízvuku|kvalita tlumočení|simultánní tlumočení
Klíčová slova anglicky: foreign accent|strength of foreign accent|quality of interpreting|simultaneous interpreting
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2018
Datum zadání: 03.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2021 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda a jaký vliv má cizí přízvuk řečníka na tlumočníkův výkon při simultánním tlumočení. V teoretické části se tato práce bude zabývat nejprve řečníkem jakožto faktorem kvality tlumočení, dále pak bude vymezen pojem přízvuk a různé způsoby jeho měření. V praktické části pak bude představen empirický výzkum. Nejprve budou nahrány projevy nerodilých mluvčích ve francouzském jazyce. Míra přízvuku rodného jazyka jednotlivých řečníků bude posléze změřena na základě kritérií uvedených v teoretické části práce. Nahrané projevy budou následně simultánně přetlumočeny studenty oboru tlumočnictví na Ústavu translatologie Univerzity Karlovy, kteří absolvovali již alespoň dva semestry výuky simultánního tlumočení. Tlumočnický výkon studentů bude nahrán a následně bude s tlumočníky veden rozhovor, ve kterém sdělí dojmy ze svého výkonu a názory na to, zda a jakým způsobem je ovlivnil cizí přízvuk řečníka. Poté proběhne analýza nahrávek tlumočení a výkon tlumočníků bude porovnán s informacemi podanými během rozhovoru. Na základě tohoto srovnání bude vyhodnocena míra vlivu cizího přízvuku řečníka na výkon tlumočníka. Závěrečná část práce se bude věnovat tomu, jakými způsoby je možné se při tlumočení s cizím přízvukem řečníka vyrovnat.
Seznam odborné literatury
DOHALSKÁ Marie, SCHULZOVÁ, Olga. Fonetika francouzštiny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3149-3.
FENCLOVÁ, Marie. Stručná korektivní fonetika francouzštiny: výklady, přehledy a cvičení. Plzeň: Adéla, 2008. ISBN 978-80-87094-07-5.
KALINA, Sylvia. Quality Assurance for Interpreting Processes. Meta [online]. 2005, 50/2. ISSN 1492-1421. Dostupné z https://www.erudit.org/en/journals/meta/2005-v50-n2-meta881/011017ar/.
MAJOR Roy C. Foreign accent: the ontogeny and phylogeny of second language phonology. New York: Routledge, 2014. ISBN 9780415721950.
MATTER Johan F. La prononciation authentique en langue étrangère : un problème négligé, Revue française de linguistique appliquée [online], 2006, 1/11. ISSN 1386-1204. Dostupné z https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2006-1-page-21.htm
MOYER, Alene. Foreign accent: the phenomenon of non-native speech. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-00581-5.
PÖCHHACKER, Franz. Introducing interpreting studies. Reprint. London: Routledge, 2004. ISBN 978-0-415-26886-8.
VOLÍN, Jan, SKARNITZL, Radek. The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN 978-1-5275-0390-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK